Zaključak o prodaji nekretnine označene kao č. zem. 441/7 k.o. Korčula (dio) u vlasništvu Grada Korčule, neposrednom pogodbom

KLASA: 940-06/22-01/06
URBROJ: 2117-9-01-22-1
Korčula, 22. prosinca 2022.

Temeljem čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), a u vezi sa čl. 35. Zakona o lokalnoj upravi i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), čl. 176. st.1. točka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj:153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 47. stavka 1. točke 22. Statuta Grada Korčula („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18  i 3/21) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na  13. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o prodaji nekretnine  označene kao č. zem. 441/7 k.o. Korčula (dio)
u vlasništvu Grada Korčule, neposrednom pogodbom

 Članak 1.

Prodaje se Branku Barčotu iz Korčule, Šetalište Tina Ujevića 24, neposrednom pogodbom (bez provedbe natječaja, ali po tržišnoj cijeni) nekretnina označena kao dio č.zem. 441/7 površine 246 m2, upisana u zk.ul. broj 953 k.o. Korčula.

Cjeloviti tekst Zaključka možete pročitati na poveznici.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin