Zaključak o smanjenju cijene zakupa javne površine za mjesec srpanj 2021. godine zbog posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19)

KLASA: 415-01/20-01/02
URBROJ: 2138/01-02-21-23
Korčula, 4. kolovoza 2021.

Na temelju članaka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21), članka 13. stavka 1. Odluke o zakupu javne površine („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/97, 3/97, 1/99, 5/08 i 8/20) i temeljem Programa mjera i aktivnosti za pomoć gospodarstvu i građanstvu zbog posljedica epidemije bolesti COVID-19 (SARS-CoV-2/koronavirus) (Službeni glasnik Grada Korčule 6/20) gradonačelnica dana 4. kolovoza 2021. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o smanjenju cijene zakupa javne površine
za mjesec srpanj 2021. godine
zbog posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19)

  1. Zakupnici javnih površina sa kojima je Grad Korčula sklopio Ugovor o zakupu javne površine za postavljanje štanda plaćati će ukupno 70% prve rate cijene zakupa javne površine utvrđene u sklopljenim Ugovorima.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnoj stranici Grada Korčule.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl., ing. agr.