Zaključak o smanjenju cijene zakupa javne površine za štandove koji se odnosi na drugu ratu, zbog posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19)

.

KLASA: 415-01/20-01/02
URBROJ: 2138/01-02-20-9
Korčula, 9. rujna 2020.

Na temelju članaka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18,), članka 13. stavka 1. Odluke o zakupu javne površine („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/97, 3/97, 1/99, 5/08 i 8/20) i temeljem Programa mjera i aktivnosti za pomoć gospodarstvu i građanstvu zbog posljedica epidemije bolesti COVID-19 (SARS-CoV-2/koronavirus) (Službeni glasnik Grada Korčule 6/20) gradonačelnik dana 9. rujna 2020. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o smanjenju cijene zakupa javne površine za štandove
koji se odnosi na drugu ratu,
zbog posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19)

  1. Zakupnici javnih površina sa kojima je Grad Korčula sklopio Ugovore o zakupu javne površine za postavljanje štanda plaćati će ukupno 70% druge rate cijene zakupa javne površine utvrđene u sklopljenim Ugovorima.
  2. Rok dospijeća 2. rate za zakup javne površine je 31. listopada 2020. godine.
  3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnoj stranici Grada Korčule.

Izradila
Magdalena Borčić, mag. oec.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing

Komentiraj