Zaključak o promjeni pristupa uređenju i korištenju ex restorana Liburna sa terasama

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 13. sjednici održanoj dana 9. lipnja 2010. godine donijelo Z A K L J U Č A K o promjeni pristupa uređenju i korištenju …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 13. sjednici održanoj dana 9. lipnja 2010. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o promjeni pristupa uređenju i korištenju ex restorana Liburna sa terasama

1. Zaključkom Gradskog vijeća sa 12. sjednice, KLASA: 361-01/10-01/01, URBROJ: 2138/01-01-10-1, od 12. travnja 2010. godine, utvrđeno je sljedeće:

  • Zadužuje se Gradonačelnik da formira povjerenstvo za izradu projektnog zadataka za izgradnju, odnosno dogradnju objekta Liburna (ex restoran Liburna sa terasama), sastavljeno od vijećnika, predstavnika gradskih kotara i ostalih Gradskih kulturnih institucija.
  • Nakon utvrđivanja projektnog zadataka, raspisati javni natječaj za izradu idejnog projekta za izgradnju, odnosno dogradnju ex restorana Liburna, i to za cijelu površinu objekta koja je ostala neuređena (ugostiteljski dio s terasama).
  • Nakon odabira idejnog projekta raspisati natječaj za izbor strateškog partnera.

2. Mijenja se pristup uređenju i korištenju objekta Liburna (ex restoran Liburna sa terasama), na način:

     a/ da se u sjeveroistočnom dijelu prizemlja objekta planira poslovni prostor, veličine cca 200 m², namijenjen za djelatnost  financijskog posredovanja-banka (prema priloženoj shemi-varijanta 3), dok ostali dio prizemlja, sa terasama u prizemlju, namjenjuje se za ugostiteljsku djelatnost.

     b/ da kat objekta (sa terasama na katu) ostaje zasebna cjelina, čiji će se način korištenja odnosno namjena, bilo cjelovito bilo po pojedinim manjim poslovnim i javnim prostorima definirati idejnim rješenjem, vodeći računa o potrebama i interesima Grada Korčule.

3. Izradu idejnog rješenje za cjelovito uređenje (rekonstrukciju) objekta Liburna (ex restoran Liburna sa terasama) Gradonačelnik može povjeriti tvrtki Arhitekt d.o.o. iz Splita, koja je izradila idejno rješenje uređenja objekta Liburna po traženju bivšeg Gradskog poglavarstva, s obzirom da već do sada napravljeni radovi mogu služiti kao glavni temelj izrade (novog) idejnog rješenja sukladno novodefiniranim potrebama, i što cijena neće prelaziti iznos (≥70.000,00 kn bez PDV-a) zbog kojeg bi s trebalo provoditi javnu nabavu.

4. Nakon izrade idejnog rješenja, ovlašćuje se Gradonačelnik da sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona utvrdi i pokrene odgovarajući postupak za nalaženje komercijalnih korisnika poslovnih prostora u objektu.

5. Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje važiti Zaključak Gradskog vijeća, KLASA: 361-01/10-01/01, URBROJ: 2138/01-01-10-1, od 12. travnja 2010. godine, čime prestaje s radom povjerenstvo koje je osnovao Gradonačelnik sukladno navedenom Zaključku.

6. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Korčule».

KLASA: 361-01/10-01/01                                                                           PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-01-10-2                                                                    GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 9. lipnja 2010.                                                                        Lovro Krstulović, dr. stom.