Zaključak za donošenje novog Statuta Grada Korčule

Na temelju članaka 151. i 152. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je …

Na temelju članaka 151. i 152. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana 13. travnja 2018. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

  1. Prihvaća se prijedlog Odbora za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća za donošenje novog Statuta Grada Korčule, umjesto novih izmjena i dopuna vezano za potrebu usklađenja s Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 123/17).
  2. Donošenje novog Statuta izvršit će se bez prethodne javne rasprave s obzirom da se radi o usklađivanju postojećeg Statuta sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 123/17) i da se radi o nekim manjim promjenama koje nisu vezane za usklađivanje, a koje bitno ne utječu na ustroj i nadležnost tijela Grada Korčule i mjesnu samoupravu.
  3. Nacrt prijedloga novog Statuta, u tekstu kojeg je predložio Odbor za Statut i Poslovnik, koji čini sastavni dio ovog Zaključka, smatra se Konačnim prijedlogom statuta.
  4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

 

KLASA: 012-03/18-01/01
URBROJ: 2138/01-01-18-1
Korčula, 13. travnja 2018.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.

 

Zaključak pročitajte OVDJE.