Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Korčule za 2020. godinu

KLASA: 342-35/19-01/
URBROJ:2138/01-02-19-03

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine», broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru («Narodne novine», broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), Gradonačelnik Grada Korčule dana 24. veljače 2020. godine, donio je

G O D I Š NJ I   P L A N
upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Korčule
za 2020. godinu

Tekst Godišnjeg plana u cijelosti možete pročitati ovdje.
Grafički prikaz mikrolokacija

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.