Ispravak Javnog natječaj za zakup javne površine za postavljanje manjih štandova

Grad Korčula objavljuje i s p r a v a k Javnog natječaja za davanje u zakup javne površine za postavljanje manjih štandova, postavljanje info punkta, portretiranje odnosno prodaju slika, objavljenog 7. travnja 2011. godine

 

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Gradonačelnik

KLASA: 372-05/11-01/115
URBROJ: 2138/01-02-11-6
Korčula, 14. travnja 2011.                                                                                        

            Na temelju članka 7. Odluke o zakupu javnih površina («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 2/97, 3/97, 1/99 i 5/08), te članka 6. Glave V.  Plana korištenja javnih površina na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčula“ 2/06, 3/06 i 7/08), Gradonačelnik Grada Korčule objavljuje

i s p r a v a k
J A V N OG   N A T J E Č A J A
za davanje u zakup javne površine za postavljanje manjih štandova,
portretiranje, postavljanje info punkta odnosno prodaju slika
usmenim javnim nadmetanjem
za razdoblje 2011. – 2013. godine

Točka 7. Javnog natječaja za davanje u zakup javne površine za postavljanje manjih štandova, portretiranje, postavljanje info punkta odnosno prodaju slika usmenim javnim nadmetanjem za razdoblje 2011. – 2013. godine se ispravlja zbog ispuštanja lokacije 25, tako da točka 7. sada glasi:

Lokacija broj   Djelatnost Cijena za sezonu

1

Štand, stol

Pretežno rukotvorine, suveniri, bižuterija, info punkt

12.000,00

14, 15

Štand, stol

Pretežno rukotvorine, suveniri, bižuterija, prodaja rakije, ulja, info punkt i slično.

12.000,00

16

Štand, stol

Pretežno rukotvorine, suveniri, bižuterija i slično.

13.000,00

17

Štand, stol

Pretežno rukotvorine, suveniri, bižuterija, prodaja rakije, ulja, info punkt i slično.

12.000,00

18

Štand, stol

Pretežno rukotvorine, suveniri, bižuterija, prodaja rakije, ulja, info punkt i slično.

12.000,00

22

Štand, stol

Pretežno rukotvorine, suveniri, bižuterija, izrada portreta i slično.

17.000,00

23

Štand,  stol, polica

Prodaja slika

17.000,00

24

Štand,  stol,

Pretežno rukotvorine, suveniri, bižuterija, izrada portreta i slično.

10.000,00

25, 26

Štand,  stol, polica

Pretežno rukotvorine, suveniri, bižuterija, izrada portreta, prodaja slika, info punkt i slično.

10.000,00

                    

                      GRADONAČELNIK  
                   Mirko Duhović, dipl. ing.