Javna rasprava u postupku izrade Urbanističkog plana uređenja »Poslovna lokacija uvala Luka«

Javna rasprava održat će se u trajanju od 30 dana, od 8. prosinca 2015. do 7. siječnja 2016. Javno izlaganje održat će se u srijedu, 9. prosinca 2015. u Velikoj vijećnici Grada Korčule s početkom u 9,00 sati.

KLASA: 350-03/12-01/02

URBROJ: 2138/01-02-15-72

Korčula, 24. studenog 2015.

Temeljem članka 188. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», br. 153/13), članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», br. 76/07, 38/09, 55/12, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13), Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja »Poslovna lokacija uvala Luka« (Službeni glasnik Grada Korčule«, br. 6/12) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja »Poslovna lokacija uvala Luka« za javnu raspravu, KLASA: 350-03/12-01/02, URBROJ: 2138/01-02-15-71, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule objavljuje

JAVNU RASPRAVU

u postupku izrade

Urbanističkog plana uređenja »Poslovna lokacija uvala Luka«


1. Javna rasprava održat će se u trajanju od 30 dana, od 8. prosinca 2015. do 7. siječnja 2016.

2. Javno izlaganje održat će se u srijedu, 9. prosinca 2015. u Velikoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli, Trg Antuna i Stjepna Radića 1, s početkom u 9,00 sati.

3. Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja »Poslovna lokacija uvala Luka« omogućava se u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule, Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, svakog radnog dana od 8,30 -10,30 sati tijekom trajanja javne rasprave.

4. Urbanistički plan uređenja »Poslovna lokacija uvala Luka« izrađuje se temeljem Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja »Poslovna lokacija uvala Luka«, te će se u Javnoj raspravi razmatrati isključivo očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji će se odnositi na isto.

5. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja »Poslovna lokacija uvala Luka«  mogu se podnositi:

–  upisom u knjigu primjedbi u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule,

–  upisom u zapisnik o javnom izlaganju,

– dostavom putem pošte na adresu Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.

6. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti najkasnije do 7. siječnja 2016. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe, koja budu dostavljena nakon 7. siječnja 2016. ili budu napisana nečitko bez naziva, imena, prezimena, potpisa i adrese neće se razmatrati i uzeti u obzir.

v.d. Pročelnik

Ivan Blitvić, ing. građ.

Dokumentacija:

Sažetak za javnost

Odredbe za provođenje i obrazloženje plana

Obvezni prilozi

Kartografski prikaz