Javni natječaj za imenovanje direktora Turističkog ureda TZ Grada Korčule

Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Korčule raspisalo je javni natječaj za imenovanje direktora Turističkog ureda TZ Grada Korčule. Prijave za natječaj dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja u "Slobodnoj Dalmaciji". Natječaj je objavljen u "SD" dana 7. ožujka 2012.

Na temelju članka 28. točke 6. Statuta Turističke zajednice Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 1/10), a u svezi s člankom 21. stavkom 5. 6. i člankom 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, br. 152/08) te člankom 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN, br. 110/10), Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Korčule dana 2. ožujka 2012. godine raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Korčule

1. Direktora Turističkog ureda TZ Grada Korčule imenuje Turističko vijeće TZ Grada Korčule.

2. Za direktora Turističkog ureda može biti imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće uvjete:

 • da ima završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera ili geografije,
 • da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u turizmu za koje je kao uvjet propisan studij iz podstavka 1. točke 2. ovog natječaja,
 • da aktivno zna jedan svjetski jezik,
 • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu,
 • da poznaje rad na osobnom računalu,
 • da ima organizatorske sposobnosti,
 • da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.

3. Na natječaj se može javiti i biti imenovan za direktora Turističkog ureda i kandidat koja nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, pod uvjetom da istog položi u roku od godine dana, u protivnom mu prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.

4.  Stručni ispit ne mora imati kandidat koji ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima turizma u toj stručnoj spremi, što je kandidat dužan dokazati odgovarajućim dokazima iz točke 6. podstavka 3. i 4. ovog natječaja, koje mora priložiti uz prijavu.

5. Ukoliko nije moguće u RH pribaviti dokument ili potvrdu od nadležnog tijela koje vodi službenu evidenciju o okolnostima iz točke 2. podstavka 7. ovog natječaja, kandidat je obvezan dostaviti izjavu da mu nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje, s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika ili drugog nadležnog tijela.

6. Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi,
 • presliku radnje knjižice (samo strane s osobnim podacima i podacima o radnom stažu),
 • potvrde poslodavaca ili preslike ugovora o radu ili prijamu u službu ili drugog akta poslodavca kojim je kandidata primljen u radni odnos, kojim se dokazuje određeno radno iskustvo, odnosno iz kojeg će biti razvidno naziv radnog mjesta odnosno poslovi koje je kandidat obavljao kod tog poslodavca,
 • presliku potvrde ili uvjerenja o položenom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko se ima položen ispit),
 • izvod iz kazne evidencije, u izvorniku, kojom se dokazuje da kandidatu nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje, ne starije od šest mjeseci, a u slučaju da ne postoji ili ga nije moguće ishoditi može se dati izjava ovjerena od javnog bilježnika ili drugog nadležnog tijela da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma (dok ta mjera traje).

Preporuke poslodavca se mogu priložiti prijavi na natječaj, ali se neće smatrati kao dokaz o radnom iskustvu.

Dokaz o radnom iskustvu stečen u inozemstvu mora biti preveden od sudskog tumača.

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona, broj mobitela i adresu e-pošte, ukoliko se ima, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.

7. O aktivnom poznavanju jednog svjetskog jezika te poznavanja rada na osobnom računalu izvršit će se prethodna provjera, a o mjestu i vremenu provjere, kandidati koji su dostavili uredne i pravovremene prijave, biti će posebno obaviješteni (telefonom telegramom ili e-poštom), a za kandidata koji ne pristupi provjeri smatra će se da je odustao od kandidature, tj. prijave.

8. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja u „Slobodnoj Dalmaciji“ na adresu: Turistička zajednica Grada Korčule, Turističko vijeće, Obala dr. Franje Tuđmana 4, 20260 Korčula, s naznakom: „Prijava na natječaj za direktora Turističkog ureda TZ Grada Korčule“.

9. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

10. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u primjerenom roku.

PREDSJEDNIK
TURISTIČKOG VIJEĆA
Mirko Duhović, dipl. ing.