Javno natjecanje za zakup javne površine za postavljanje manjih štandova

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA GRAD KORČULA Gradonačelnik KLASA: 372-05/11-01/115 URBROJ: 2138/01-02-11-5 Korčula, 7. travnja 2011.                                                                                                      Na temelju članka 7. Odluke o zakupu javnih površina («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 2/97, 3/97, 1/99 i 5/08), te članka 6. Glave V.  Plana korištenja javnih površina …

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Gradonačelnik

KLASA: 372-05/11-01/115
URBROJ: 2138/01-02-11-5
Korčula, 7. travnja 2011.                                                                                         

            Na temelju članka 7. Odluke o zakupu javnih površina («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 2/97, 3/97, 1/99 i 5/08), te članka 6. Glave V.  Plana korištenja javnih površina na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčula“ 2/06, 3/06 i 7/08), Gradonačelnik Grada Korčule raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J

za davanje u zakup javne površine za postavljanje manjih štandova,
portretiranje, postavljanje info punkta odnosno prodaju slika
usmenim javnim nadmetanjem
za razdoblje 2011. – 2013. godine

          1. Predmet nadmetanja je dodjela 11 lokacija u Korčuli za postavljanje manjih štandova, portretiranje, postavljanje info punkta odnosno prodaju slika. Lokacije koje se daju u zakup na grafičkom prilogu označeni su brojevima 1, 14 – 18, 22 – 26.    

              Lokacije se daju u zakup pod sljedećim uvjetima:

              a) Štandovi koji se postavljanju mogu biti maksimalnih dimenzija 150 x 100 cm ili manji. Ukoliko se na štand postavlja i tenda ista mora biti u kombinaciji plavo-bijele boje (prugasto), a na ovjesnicama tende može biti ispisan naziv tvrtke ili obrta odnosno amblem. Umjesto štanda može se postaviti i stol, polica ili slično maksimalnih dimenzija dimenzija 150 x 100 cm.

              b) Na lokaciju na kojoj se može vršiti prodaja slika može se postaviti štand ili stol dimenzija iz točke a) ili polica maksimalnih dimenzija 300 x 200 cm.

             c) Info punkt koji se postavlja može biti maksimalnih dimenzija 150 x 100 cm.

             d) Eventualno postavljeni suncobrani na lokacijama ne mogu biti reklamni.              

             Dozvoljava se natpis naziva tvrtke ili obrta odnosno amblema na ovjesnicama suncobrana.
             Ukoliko zakupnik ima dva i više suncobrana, svi moraju biti jednoobrazni. Svi suncobrani na svim lokacijama moraju biti bež boje.

             e) Površinu koja se uz štand, stol, reklamni punkt ili policu može koristiti, odredit će Grad Korčula, kao zakupodavac.

             f) Na lokaciju se osim štanda, stola ili police ne mogu postavljati dodatni stalci ili slično.

          2. Rok na koji se lokacije daju u zakup je:

   – za 2011. godinu: od dana sklapanja ugovora do 31. listopada 2011. godine,

   – za 2012. godinu: od 1. travnja do 31. listopada 2012. godine,

   – za 2013. godinu: od 1. travnja do 31. listopada 2013. godine

            Ugovori će se sklapati za svaku sezonu posebno. Ugovor za iduće sezone moći će se sklopiti uz dodatne uvjete kako slijedi:

                 1) Zakupnik je dužan zahtjev za sklapanje ugovora za 2012. podnijeti do 1. veljače 2012., odnosno za 2013. do 1. veljače 2013. godine.

                 2) Uz zahtjev je potrebno priložiti:

                     – potvrdu (u izvorniku) Jedinstvenog upravnog odjela Grada Korčule da nisu dužnici Grada Korčule po bilo kojoj osnovi;

                     –  potvrdu (u izvorniku) KTD-a «Hober» d.o.o. da nisu dužnici tvrtke.

                 3) Ukoliko je zakupnik dužnik ili ima više od tri pismene prijave komunalnog redara za tekuću sezonu neće se moći sklopiti ugovor za iduću sezonu.

          3. Nadmetanje će se održati dana 21. travnja 2011. godine s početkom u 12,00 sati, u Velikoj vijećnici Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula. 3. U razdoblju od 9,00 – 11,00 sati svi zakupnici dužni su dostaviti svoje prijave u Gradsku vijećnicu. Osobe koje ne dostave prijave u rečenom terminu neće moći sudjelovati na nadmetanju.

          4. Pravo nadmetanja imaju obrtnici, trgovačka društva, seoska domaćinstva, obiteljska poljoprivredna gospodarstva te likovni umjetnici (za prodaju slika i izradu portreta) s područja RH koje imaju registriranu djelatnost s kojom mogu obavljati prodaju na štandu, odnosno imaju status akademskog slikara ili su članovi likovnih udruga (za prodaju slika i izradu portreta)

            Fizičke odnosno pravne osobe koji ostvare pravo sudjelovanja na nadmetanju imaju pravo na popust na izlicitiranu cijenu, kako slijedi:

             a/ Hrvatski branitelji – 0,50 % za svaki navršeni mjesec proveden u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, a najviše 10 % izlicitirane cijene.

              b/ Invalidi Domovinskog rata, članovi obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja -10 % izlicitirane cijene.

               c/ Osobe (kao vlasnici obrta ili većinski vlasnici trgovačkog društva, odnosno fizičke osobe) koje imaju prebivalište na području Grada Korčule neprekidno od 1. travnja 2006. godine ili ranije – 30% (ove osobe ne mogu koristiti popust iz točke d/).

                d/ Osobe koje na dana nadmetanja imaju prebivalište, sjedište obrta ili trgovačkog društva na području Grada Korčule – 10 % (ove osobe ne mogu koristiti popust iz točke c/).

                e/ Raniji zakupnici javne površine za štandove na predmetnim lokacijama računajući od 2000. godine – 3 % godišnje, a najviše 20 %.

           Popust se obračunava samo na razliku izlicitirane visine zakupnine u odnosu na početnu visinu zakupnine.

          5. Osoba koja je na nadmetanju izlicitirala pojedinu lokaciju ne može se više nadmetati, to jest sudjelovati u licitaciji za druge lokacije.

          6. Ukoliko se pojedina lokacija ne izlicitira za istu će se raspisati ponovno natječaj.

          7. Početna visina zakupnine za pojedine lokacije iznosi:

Lokacija broj   Djelatnost

Cijena za sezonu

1

Štand, stol Pretežno rukotvorine, suveniri, bižuterija, info punkt

12.000,00

14, 15

Štand, stol Pretežno rukotvorine, suveniri, bižuterija, prodaja rakije, ulja, info punkt i slično.

12.000,00

16

Štand, stol Pretežno rukotvorine, suveniri, bižuterija i slično.

13.000,00

17

Štand, stol Pretežno rukotvorine, suveniri, bižuterija, prodaja rakije, ulja, info punkt i slično.

12.000,00

18

Štand, stol Pretežno rukotvorine, suveniri, bižuterija, prodaja rakije, ulja, info punkt i slično.

12.000,00

22

Štand, stol Pretežno rukotvorine, suveniri, bižuterija, izrada portreta i slično.

17.000,00

23

Štand,  stol, polica Prodaja slika

17.000,00

24

Štand,  stol, Pretežno rukotvorine, suveniri, bižuterija, izrada portreta i slično.

10.000,00

26

Štand,  stol, polica Pretežno rukotvorine, suveniri, bižuterija, izrada portreta, prodaja slika, info punkt i slično.

10.000,00

           

           8. Jamčevina iznosi 4.000,00 kn i uračunava se u cijenu zakupa. Jamčevinu je potrebno uplatiti prije početka nadmetanja. Ostatak zakupnine plaća se u sedam obroka. Prvi se obrok plaća prije sklapanja ugovora i iznosi 10% od izlicitirane cijene umanjenje za popuste. Ostalih šest obroka plaća se u jednakim iznosima koji dospijevaju 1. lipnja, 15. lipnja, 1. srpnja, 15. srpnja, 1. kolovoza i 15. kolovoza 2011. godine.

            9. Jamčevina i ostatak zakupnine uplaćuju se na žiroračun Grada Korčule, broj: 23600001820400008, poziv na broj 21/22 – 5738, OIB, s svrhom: jamčevina za nadmetanje ili obrok zakupnine za zakup javne površine. Jamčevina se može uplatiti i na blagajni Grada Korčule.

          10. Sudionik nadmetanja koji uspije na nadmetanju a ne potpiše ugovor bez opravdanog razloga u roku od 10 dana od dana održavanja nadmetanja gubi pravo na povrat jamčevine i kasniji potpis ugovora, tj. pravo zakupa javne površine.

            Uvjet sklapanja ugovora o zakupu javne površine za postavljanje štanda je davanje ovjerene bjanko zadužnice za iznose koje će odrediti zakupodavac.

            Sudionici nadmetanja dužni su prije sklapanja ugovora dostaviti dokaze temeljem kojih će ostvariti pojedine popuste, ako podaci o istom nisu u evidenciji Grada Korčule.

          11. Sudionici nadmetanja koji ne uspiju na nadmetanju imaju pravo na povrat jamčevine.

          12. Na nadmetanju ne mogu sudjelovati osobe koje su dužnici Grada Korčule te dužnici KTD-a «Hober» d.o.o.

          13. Sudionici nadmetanja dužni su Natječajnom povjerenstvu do početka nadmetanja dostaviti:

                   –  izvornik ili presliku izvatka o upisu u sudski ili obrtni registar, ne starije od 6 mjeseci od dana održavanja nadmetanja (za trgovce),

                   – izvornik ili presliku registracije seoskog domaćinstva odnosno obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (za seoska domaćinstva i/ili obiteljska poljoprivredna gospodarstva),         

                   –  izvornik ili presliku isprave o stjecanju zvanja akademskog slikara ili potvrde o članstvu u pojedinoj likovnoj udruzi,

                   –  potvrdu od uplaćenoj jamčevini,

                   – potvrdu (u izvorniku) Jedinstvenog upravnog odjela Grada Korčule da nisu dužnici Grada Korčule po bilo kojoj osnovi;

                   –  potvrdu (u izvorniku) KTD-a «Hober» d.o.o. da nisu dužnici tvrtke.

           Ukoliko sudionik nadmetanja ne dostavi neki od traženih dokaza iz prethodnog stavka ne može sudjelovati u nadmetanju.

          14. Opunomoćenici sudionika nadmetanja dužni su do početka nadmetanja dostaviti punomoć Natječajnom povjerenstvu (za fizičku osobu punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika, a za pravnu osobu punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika), u protivnom ne mogu sudjelovati u nadmetanju u ime druge osobe.

          15. Štandovi, odnosno lokacije ne mogu se davati u podzakup niti na korištenje drugim osobama.

          16. Rad na svim štandovima dozvoljen  je u vremenu od 7,00 – 24,00 sati.

          17. Vrijeme dopreme robe do štanda određuje se od 6,30 – 8,00 sati a za odvoz, od 22,00 do 00,30 sati, uz max. zadržavanje vozila od 30 minuta. U slučaju vremenskih nepogoda, vrijeme dopreme i odvoza se mogu pomjerati, s tim da doprema ne može biti prije 7,00 sati a odvoz ne poslije 00,30 sati, uz max. zadržavanje vozila od 30 minuta.

          18. Za dopremu odnosno odvoz robe ne mogu se koristiti vozila čija ukupna dopuštena masa prelazi 2,5 tone.

          19. Nepridržavanje vremena za dopremu i odvoz robe, kao i korištenje vozila koje nije u skladu s prethodnom točkom, predstavlja jedan od osnova za koje zakupodavac može raskinuti zakup javne površine.

          20.  Ostale uvjete zakupa odredit će zakupodavac ugovorom s zakupnikom.

                              GRADONAČELNIK  
                          Mirko Duhović, dipl. ing.

Priložene skice: