Najava 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule

Sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule će se održati 12. listopada u 18:00 sati u Gradskoj vijećnici.

Na temelju članka 113., 114. i 114.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16) sazivam 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 12. listopada (četvrtak) 2017. godine,
s početkom u 18.00 sati,
u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

 

Predlažem sljedeći D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća
 2. Usvajanje zapisnika sa 3. svečane sjednice Gradskog vijeća
 3. Konačni prijedlog odluke o usvajanju Nacrta prijedloga odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule
 4. Konačni prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „GZ Lokva“
  Grafički prilog UPU GZ Lokva
 5. Preuzimanje poslovnog udjela KTD-a Hober d.o.o. u tvrtki Hober odvodnja d.o.o.
 6. Konačni prijedlog odluke o donošenju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (revizija) za Grad Korčulu
  Procjena ugroženosti od požara tehnoloških eksplozija
  – Suglasnost Vatrogasna zajednica Dubrovačko-neretvanske županije 
  Slika 1
  Slika 2
  Slika 3
  – 
  Slika 4
  – Slika 5
  – Korčula šume
  – Prijedlog protupožarni put 
 7. Konačni prijedlog odluke o donošenju Plana zaštite od požara (revizija) za Grad Korčulu
  – Plan zaštite od požara 
  Suglasnost MUP
 8. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2017. godinu
 9. Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
 10. Kupnja čest. zem. 3304/1 i 3308 k.o. Čara
 11. Prodaja čest. zem 2371/113 i 2371/149 k.o. Čara
 12. Raspored sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2017. godini (srpanj-prosinac).

 

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

 

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing., v.r.