Odgovor ustanove Športski objekti Korčula na otvoreno pismo g. Nenada Vukasa

Ustanova "Športski objekti Korčula" zaprimila je dana 08. veljače 2012. godine otvoreno pismo g. Nenada Vukasa. Objavljujemo odgovor Upravnog vijeća ustanove "Športski objekti Korčula" na otvoreno pismo g. Vukasa.

.


USTANOVA
“ŠPORTSKI OBJEKTI KORČULA”
Upravno vijeće

UV-02/02-2012/2
Korčula, 20. veljače 2012.

GRAĐANIMA GRADA KORČULE

G. NENADU VUKASU

Odgovor na Otvoreno pismo g. Nenada Vukasa od 07. veljače 2012. godine.

Povodom izjava i tvrdnji g. Nenada Vukasa, vezanih uz raspisivanje Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Ustanove “Športski objekti Korčula”, objavljenog u “Slobodnoj Dalmaciji” 01. veljače 2012. godine dajemo sljedeći odgovor i pojašnjenje.

1. Sastav Upravnog vijeća: Upravno vijeće Ustanove Športski objekti Korčula, u sastavu predsjednik g. Marko Skokandić, zamjenik predsjednika g. Mario Sardelić i član g. Nikola Laus, imenovano je od strane Gradskog vijeća dana 17. prosinca 2008. godine. Navedeno Upravno vijeće je 25. ožujka 2009. godine donijelo Statut Ustanove (prva verzija), uz prethodnu jednoglasno dobivenu suglasnost Gradskog vijeća (u ime Osnivača). Ovaj Statut je, sukladno zakonskim propisima, uredno, bez ikakvih ograničenja, odobren i prihvaćen od strane Trgovačkog suda u Dubrovniku. Neosporno je da se prilikom imenovanja članova Upravnog vijeća, kao i donošenja prve verzije Statuta nije uzeo u obzir čl. 70. stavak 2. Zakona o športu, a koji u Upravno vijeće uključuje i predstavnika člana sportskih zajednica. Na ovu manjkavost je ukazala Zajednica športskih udruga Grada Korčule svojim dopisima iz lipnja i kolovoza 2010. godine (540 dana nakon imenovanja članova UV i 450 dana nakon donošenja Statuta). Navedeno je bio previd svih sudionika u postupku donošenja Statuta, te je Upravno vijeće Ustanove, uz prethodnu jednoglasno dobivenu suglasnost Gradskog vijeća (u ime Osnivača) od 28. prosinca 2010. godine izmijenilo Statut u tri (3) bitna elementa:

  1. uvažavanje ranije spomenutog čl. 70. st.2. Zakona o športu,
  2. izmjena uvjeta koje treba ispunjavati ravnatelj Ustanove
  3. prenošenje ovlasti imenovanja ravnatelja s Gradonačelnika na Gradsko vijeće.

Ovaj Statut (2. verzija), je stupio na snagu 10. veljače 2011. godine. Statut – temeljni akt ustanove i sve njegove izmjene dobili su prethodnu suglasnost Gradskog vijeća (u ime Osnivača) i uredno su prijavljeni kod nadležnog Trgovačkog suda te su prilikom donošenja poštovani svi zakonski propisi.

Napomena: Nakon upozorenja od strane Zajednice sportskih udruga Grada Korčule dogovoreno je da, u ime Zajednice, predstavnik u Upravnom vijeću bude g. Marko Skokandić, a koji je u to vrijeme bio i član Izvršnog odbora KPK. Takvim rješenjem, koje je prihvaćeno od strane Zajednice sportova, je ispoštovan čl. 70 st.2 Zakona o športu, a Upravno vijeće koje vodi projekt izgradnje bazena od njegovog početka je ostalo u istom sastavu, što je bilo od ključne važnosti za sam projekt. Navedeno je potvrđeno i na sastanku održanom 19. siječnja 2012. godine na poziv Gradonačelnika na kojem su bili prisutni tadašnji predsjednik g. Stanko Šutalo i sadašnji predsjednik g. Nikša Fabris, a o čemu je sastavljen i pisani zapisnik.

Sukladno čl. 35. Zakona o ustanovama, odnosno čl. 23. Statuta Ustanove, Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina svih članova Vijeća. U konkretnom slučaju, za zakonite odluke dovoljno je da je donesu samo dva člana jednoglasno, sa ili bez predstavnika zajednice sportova. Sve odluke Upravnog vijeća Ustanove Športski objekti Korčula su donesene jednoglasno, od strane sva tri člana, tako da je njihova zakonitost neupitna (u pogledu sastava koji ih donosi).

Nadzor nad zakonitošću rada obavlja ministarstvo (čl. 84. Zakona o športu), a koje do sada nije utvrdilo nezakonitosti.

2. Sudska presuda: Upravno vijeće Ustanove je 13. svibnja 2009. godine imenovalo g. Dalibora Antunovića za ravnatelja Ustanove, ali je Općinski sud u Korčuli presudom P-292/09 od 06. studenog 2009. godine poništio tu odluku, “poništava se kao nezakonita Odluka Upravnog vijeća…“. Županijski sud u Varaždinu je potvrdio presudu Općinskog suda dana 08. ožujka 2011. godine, a presuda o poništenju Odluke je postala pravomoćna danom primitka drugostupanjskog rješenja, odnosno 04. travnja 2011. godine.

3. Imenovanje v.d.ravnatelja: Rješenje o imenovanju v.d. ravnatelja ustanove „Športski objekti Korčula” klasa: 021-05/11-01/02 od 04. travnja 2011. godine, doneseno od strane Povjerenika Vlade RH, imenuje v.d. ravnatelja na rok od najviše godinu dana sukladno čl. 43 Zakona o ustanovama. Pravomoćna sudska presuda je poništila Odluku o odabiru ravnatelja, a članak 44. Zakona o ustanovama, na kojeg se poziva g. Nenad Vukas, osim roka od 30 dana za raspisivanje novog natječaja u slučaju razrješenja postojećeg ravnatelja, navodi i četiri (4) slučaja kada se ravnatelj razrješuje, a koji ovdje nisu primjenjivi. Sudskom presudom ravnatelj nije razriješen, već je poništena Odluka o njegovu imenovanju iz 2009. godine. Prilikom imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja, primijenjen je članak 43. Zakona o ustanovama, a koji predviđa rok imenovanja na najduže godinu dana. Natječaj objavljen dana 01. veljače 2012. godine u Slobodnoj Dalmaciji, u vezi kojega je g. Nenad Vukas i uputio Otvoreno pismo, raspisan je u potpunosti u zakonskom roku, odnosno unutar godine dana od imenovanja v.d.

Napomena: Ustanova Športski objekti Korčula, kao niti jedna institucija Grada Korčule, nije mogla utjecati na dan pravomoćnosti sudske presude 04. travnja 2011. godine, a kada je imenovan i vršitelj dužnosti ravnatelja. Razlog što je v.d. imenovan od strane Povjerenika Vlade RH je isključivo taj što je Gradsko vijeće tada bilo raspušteno. U trenutku imenovanja v.d. 04. travnja 2011. godine, g. Dalibor Antunović je ispunjavao sve Statutom određene uvjete za radno mjesto ravnatelja, premda ne postoji niti jedan zakonski ili podzakonski propis koji određuje koje uvjete mora ispunjavati vršitelj dužnosti ravnatelja. Jedini motivi njegovog ponovnog imenovanja su kompetencija i upućenost u sve elemente izgradnje natkrivenog plivačkog bazena, a koja je tada bila u punom zamahu. Najveći dio tehnoloških poboljšanja bazena, kao i ostajanje u okvirima budžeta zasluga su g. Dalibora Antunovića i Upravnog vijeća u postojećem sastavu.

4.  Uvjeti za radno mjesto ravnatelja: Ne postoji zakonski propis kojim su određeni uvjeti koje mora ispunjavati ravnatelj ustanove koja gospodari športskim objektima u vlasništvu RH ili jedinice lokalne samouprave. Temeljem čl. 39. Zakona o ustanovama, uvjete određuje propis niže razine, odnosno statut ustanove. U slučaju Statuta Ustanove Športski objekti Korčula, iz 2009. godine, a i onom Statutu iz 2011. godine uvjete za ravnatelja je donio isti sastav Upravnog vijeća i na oba jednoglasno dalo prethodnu suglasnost Gradsko vijeće (u ime Osnivača), te su isti prihvaćeni od strane Trgovačkog suda. U oba slučaja u potpunosti je poštovana jednaka zakonita procedura. Sve navedeno ih čini u potpunosti zakonitim.

Napomena: Smisao određivanja uvjeta za određeno radno mjesto je oblikovati radno mjesto u skladu sa zahtjevima samog posla (za kojeg se određuju uvjeti) , vodeći računa da isti budu transparentni, uobičajeni i u skladu sa zakonom (ako takav postoji). Uvjet koji je bio propisan Statutom iz 2009. godine (rad u struci – bez navedene struke), ne udovoljava nikakvim zahtjevima samog posla i rezultat je previda, kao i nenamjerno zanemarivanje čl. 70. st.2. Zakona o športu. Ne postoji radno mjesto u RH (a vjerojatno i šire) za koje se traži rad u struci, a da struka nije navedena. Temeljem takvih uvjeta na natječaj se mogao javiti odgajatelj iz vrtića sa stažem odgajatelja iz vrtića, a nije se mogao javiti isti taj odgajatelj iz vrtića s višegodišnjim stažem ravnatelja sportske ustanove, što je besmisleno. Ovaj uvjet, osim što je razlog sudskog spora kojim se pobijala Odluka upravnog vijeća Ustanove, krajnje je neodređen i po Rješenju Županijskog suda u Varaždinu Gž-530/11-2 od 08. ožujka 2011. godine (3. stranica, 5. i 6. odlomak). U navedenoj izmjeni Statuta je isključena i mogućnost javljanja kandidata s višom stručnom spremom (VŠS), a što je uvjet koji se poštuje u svim ustanovama čiji je osnivač Grad Korčula.

5. Metoda odabira kandidata: Osim poštivanja osnovnih uvjeta predviđenih za svako pojedino radno mjesto u ustanovi koja gospodari sportskim objektima, ne postoji zakonska procedura koju je potrebno poštovati prilikom odabira kandidata.

Napomena: Suglasnost na način odabira kandidata za ostala radna mjesta u Ustanovi, kao i suglasnost na trošenje 40.000 kuna u tu svrhu dalo je Gradsko vijeće kroz prihvaćanje Plana rada Ustanove za 2011. godinu, premda je u tu svrhu utrošeno 21.111 kuna (+PDV). Uobičajeno je da metodu odabira kandidata određuje poslodavac, uvažavajući zakonske propise (ako takvi postoje), a zasigurno ne kandidat koji se prijavljuje na natječaj za radno mjesto.

6.  Probni rad: Sukladno ustaljenoj praksi koja se primjenjuje pri svim tijelima i institucijama kako RH, tako i Grada Korčule, na položajna radna mjesta gdje se zaposlenici imenuju na određeni vremenski period (4 godine), ne primjenjuje se probni rok, a niti za to postoji zakonska obveza.

Odgovori Upravnog vijeća na postavljena pitanja g. Nenada Vukasa:

PITANJE: Zašto je prekršilo čl.44. Zakona o ustanovama i Statut Ustanove „Športski objekti Korčula”, čl.32?
ODGOVOR: U navedenom slučaju ne primjenjuje se članak 44. Zakona o ustanovama, već članak 43. kojeg je Ustanova u potpunosti poštovala. Čl. 67. Statuta Ustanove Športski objekti Korčula određuje da ravnatelja razrješuje Gradsko vijeće (u ime Osnivača), što ovdje nije bio slučaj. (Pojašnjenje – vidjeti točku 3.)

PITANJE: Zašto je snizilo kriterij za zapošljavanje (trogodišnje radno iskustvo u struci za kandidata sa VSS) na radno mjesto ravnatelja?
ODGOVOR: Rad u struci bez definirane struke nije kriterij, već diskriminacijska mjera i razlog za sudske sporove (prošle i one u tijeku). Zbog ovog uvjeta i njegovog tumačenja Ustanova je uputila Zahtjev za reviziju postupka pred Vrhovnim sudom RH, a također i podigla Ustavnu tužbu. (Pojašnjenje – vidjeti točku 4.)

PITANJE: Zašto nema natječajem propisanog probnog roka za radno mjesto ravnatelja?
ODGOVOR: Zato jer za isto ne postoji propisana zakonska osnova. (Pojašnjenje – vidjeti točku 6.)

PITANJE: Koliki su bili ukupni troškovi sudskog procesa vođenog zbog nezakonite Odluke Ustanove „Športski objekti Korčula”, Upravno vijeće, broj UV-2-05/2009, kojom je Dalibor Antunović iz Korčule izabran za ravnatelja tuženika Ustanove „Športski objekti Korčula”, i tko je spomenute troškove, i od čijih sredstava podmirio?
ODGOVOR: Ukupni sudski troškovi, koji uključuju sve stavke koje u Otvorenom pismu navodi g. Nenad Vukas, iznose 34.249 kuna. Ustanova ih je podmirila iz vlastitih sredstava, uz suglasnost Gradonačelnika (u ime Osnivača).

Navedeni “Odgovor na otvoreno pismo g. Nenada Vukasa od 07. veljače 2012. godine” je u potpunosti demantirao tvrdnje o nezakonitosti rada i sastava Upravnog vijeća Ustanove Športski objekti Korčula, a koje je u svom pismu vrlo tendenciozno naveo g. Nenad Vukas, ali je, bez ikakve sumnje, pojasnio određene postupke i procedure i upoznao korčulansku javnost i g. Nenada Vukasa s istim.

S poštovanjem
Upravno vijeće