Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora

Na temelju članka 61. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 38/09), članka 91. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik …

Na temelju članka 61. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 38/09), članka 91. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 17. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2010. godine donijelo

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća
gradskih kotara i mjesnih odbora

Cijeli dokument pogledaje ovdje.