Oznaka: Gradsko vijeće

Zaključak o prihvaćanju inicijative za pristupanje Grada Korčule Heritage Europe – Europskoj udruzi povijesnih gradova i regija_2012

Na temelju članka 14. i članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60-01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 49. točke 26. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća …