Plan unapređenje zaštite od požara na području Grada Korčule za 2012. godinu

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine”, br. 92/10), članka 74. stavka 1. točke 14. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 6/09), Gradonačelnik Grada Korčule dana 11. svibnja 2012. donio je P …

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine”, br. 92/10), članka 74. stavka 1. točke 14. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 6/09), Gradonačelnik Grada Korčule dana 11. svibnja 2012. donio je

P L A N
unapređenje zaštite od požara
na području Grada Korčule za 2012. godinu

Članak 1.

Temeljem Procjene ugroženosti od požara i dosadašnjih iskustava u pogledu priprema i provođenja operativnih mjera i zadaća na planu brzog i djelotvornog otkrivanja i dojave i gašenja nastalih požara ovim se Planom utvrđuju određene mjere i zadaće za unapređenje zaštite od požara na području Grada Korčule u 2012. godini.

Članak 2.

Potrebno je u nastupajućoj ljetnoj (požarnoj) sezoni, od 1. lipnja do 30. rujna 2012. godine, za području Grada Korčule  pripremiti i provoditi sljedeće operativne mjere i zadaće:

 1. operativne mjere i zadaće na temelju programa rada DVD Korčula za 2012. godinu,
 2. aktivno dežurstvo vatrogasne (interventne) postrojbe radi brze i djelotvorne intervencije na gašenju požara te sprječavanju širenja požara,
 3. ustrojiti motriteljsko-dojavnu službu, radi trenutačnog otkrivanja i dojave požara otvorenog prostora,
 4. protupožarni nadzor deponija „Kokojevica“, kao potencijalnog uzročnika požara,
 5. utvrditi plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova.

Članak 3.

Operativne mjere i zadaće u zaštiti od požara provodit će se na sljedeći način:

 1. na temelju programa rada DVD-a Korčula za 2012. godinu, kao nositelja vatrogasne službe, tj. vatrogastva na području Grada Korčule,
 2. aktivnim  dežurstvom  vatrogasne (interventne) postrojbe,
 3. ustrojem motriteljsko-dojavne službe,
 4. protupožarnim nadzorom deponija „Kokojevica“,
 5. donošenjem plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu i probijanje protupožarnih prosjeka i protupožarnih putova.

Članak 4.

Aktivno dežurstvo vatrogasne (interventne) postrojbe provodit će se svakodnevno u DVD-u Korčula od 00,00 do 24,00 sata.

Aktivno dežurstvo provodit će:

 • 1 zapovjednik vatrogasne postrojbe – zapovjednik DVD-a Korčula,
 • 1 vozač cisterne/mehaničar/zamjenik zapovjednika – radnik DVD-a Korčula,
 • 1 profesionalni vatrogasac,
 • 20 sezonskih vatrogasaca (Proračun Grada Korčule 50% i Proračun RH 50%) – aktivni vatrogasci DVD-a  Korčula,
 • 6 sezonskih vatrogasca (Proračun Općine Lumbarda) – aktivni vatrogasci DVD-a Lumbarda (prema sporazumu DVD-a Korčula i DVD-a Lumbarda).

Članak 5.

Motriteljsko-dojavna služba obuhvaća motrenje s motrionica ili motriteljskog mjesta te ophodarenje pješice ili prijevoznim sredstvima.

Protupožarno motrenje organizirat će Hrvatske šume d.o.o. u okviru svojih planova protupožarne zaštite šumskih područja na području Grada Korčule, organizacijom  određenih motrionica i/ili motriteljskih mjesta, a odnose se na šume u državnom vlasništvu.

Protupožarne ophodnje u svrhu nadziranja određenih šumskih područja organizirat će Hrvatske šume d.o.o. u okviru svojih planova protupožarne zaštite šumskih područja na području Grada Korčule, a odnose se na šume u državnom vlasništvu.

Motriteljsko-dojavnu službu u smislu ovog Plana za Grad Korčulu obavljat će DVD Korčula iz Korčule, za šume u vlasništvu fizičkih osoba, sukladno Planu ustrojavanja i obavljanja motriteljsko-dojavne službe.

Plan ustrojavanja i obavljanja motriteljsko-dojavne službe utvrđen je od strane Gradonačelnika (26. travnja 2011. – “Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 2/11 i 7. svibnja 2012.).

Članak 6.

Protupožarni nadzor deponija “Kokojevica” (Općina Lumbarda) provodit će osoba koja upravlja deponijem (o svom trošku).

Članak 7.

Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova utvrđen je od strane Gradonačelnika (4. svibnja 2011. – „Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 2/11).

Članak 8.

Svi sudionici u provođenju navedenih mjera i zadaća (vatrogasna postrojba DVD-a Korčula, motrionice odnosno motriteljska mjesta i ophodnje) bit će posredstvom radio veze ili telefonom povezani u zajednički sustav komunikacije s drugim tijelima zaštite i spašavanja.

Članak 9.

O provođenju određenih mjera i zadaća vodit će se dnevnik rada na razini zapovjednika smjene u DVD-u Korčula te će se nadzirati provođenje određenih mjera od strane zapovjednika DVD-a Korčula.

Članak 10.

Vatrogasce koji će tijekom ljetne sezone biti angažirani u vatrogasnu (interventnu) postrojbu pri DVD-u Korčula odredit će nadležno tijelo DVD-a Korčula.

Članak 11.

Za one mjere i zadaće iz ovog Plana koje ne budu realizirane, odnosno iste ne budu vršene u skladu s pravilima struke i ovim Planom, izvršiteljima neće biti isplaćena naknada, tj. sredstva za svrhu određena ovim Planom.

Članak 12.

U slučaju izvršenja mjera i zadaća po nalogu Grada Korčule, a koja nisu obuhvaćena ovim Planom, Grad Korčula će iz Proračuna ili iz drugih izvora za njih osigurati dodatna sredstva.

Članak 13.

Sve neizvršene mjere i zadaća prilikom nadzora nad provođenjem mjera i zadaća utvrđenih ovim Planom, zapovjednik DVD-a Korčula utvrdit će u pisanom obliku te o uočenim nepravilnostima izvijestiti nadležno tijelo DVD-a Korčula i Grad Korčulu (Gradonačelnika).

Članak 14.

Ovisno o vremenskim prilikama i drugim relevantnim čimbenicima, odluku o promjeni određenog roka za početak (1. lipnja 2012.) odnosno završetka (30. rujna 2012.) provođenja određenih operativnih mjera i zadaća iz ovog Plana, na prijedlog zapovjednika DVD-a Korčula, donijet će Gradonačelnik.

Članak 15.

Sredstva Proračuna Grada Korčule namijenjena za realizaciju ovog Plana, a koja izvršava DVD Korčula, odnosno namijenjena su za financiranje rada DVD-a Korčula, isplaćivat će se (namjenski) na žiroračun DVD-a Korčula.

Dinamika prijenosa proračunskih sredstava utvrđuju se na zahtjev predsjednika DVD-a Korčula u skladu sa ovim Planom i drugim aktima, osim sredstava za isplatu plaće zapovjedniku i zamjeniku DVD-a Korčula (radniku na tehničkom održavanju i servisiranju tehnike i opreme, profesionalnom vatrogascu te pripadnicima vatrogasne (interventne) postrojbe, koja će se isplaćivati u mjesecu kada se provodi obračun i isplata plaća za prethodni mjesec.

Članak 16.

DVD Korčula je dužno do kraja veljače 2013. godine dostaviti Gradu Korčuli (Gradonačelniku) cjelovito izvješće o utrošenim sredstvima iz Proračuna  namijenjena za vatrogastvo, tj. rad DVD-a Korčula (specificirano po svakoj stavci svih troškova: plaća, materijalni troškovi, nabavka opreme i dr.)., kao i izvješće o svim požarima nastalim na području Grada Korčule na kojima je intervenirala vatrogasna postrojba DVD-a Korčule u 2012. godini.

Članak 17.

Za realizaciju planiranih operativnih mjera i zadaća utvrđenih ovim Planom koja su u provedbi DVD-a Korčula, kao i za financiranje djelatnosti DVD-a Korčula, sredstva se osiguravaju u Proračunu Grada Korčule, kao i iz drugih izvora financiranja sukladno zakonu.

U Proračunu Grada Korčule za 2012. godinu osigurano je 620.000,00 kn, a kojim se financira:

 1. plaća tri djelatnika DVD-a Korčula (zapovjednik, zamjenik zapovjednika /radnik na održavanju /vozač cisterne/, profesionalni vatrogasac),
 2. plaće za 20 pripadnika vatrogasne (interventne) postrojbe DVD-a Korčula (50% Grad, 50% RH),
 3. nabavka opreme (cijevi, odjeća, naprtnjače, prijenosne pumpe i dr.) za DVD Korčula,
 4. otplata vozila,
 5. materijalni troškovi DVD-a Korčula (troškovi energije, vode, goriva, telefona, poštanskih usluga, zdravstvenih pregleda, službenih putovanja, amortizacije, održavanja osnovnih sredstava, premije osiguranja i dr.),
 6. motriteljsko-dojavna služba koju obavlja DVD Korčula temeljem posebnog sporazuma između Grada Korčule i DVD-a Korčula.

Osim sredstava iz stavka 2. ovog članka, u Proračunu Grada Korčule osigurana su sredstva za nabavku hidrauličnih škara za potrebe DVD-a Korčula u iznosu od 120.000,00 kn.

Članak 18.

U slučaju produljenja vremenskog trajanja od četiri mjeseca za izvršavanje planiranih mjera i zadaća po ovom Planu, daljnja sredstva osigurat će se na teret Grada Korčule (proračunska sredstva) ili drugim izvorima financiranja, a za operativnu realizaciju zadužuje se Gradonačelnik i upravna tijela Grada Korčule.

KLASA: 214-02/12-01/03
URBROJ: 2138/01-02-12-1
Korčula, 11. svibnja 2012.

GRADONAČELNIK
Mirko Duhović, dipl ing.