Poništenje javnog natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu

Poništava se javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu Grada Korčule, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za odnose s javnošću, opće i administrativne poslove.

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), v.d. pročelnik Upravnog odjela za opće poslove i mjesnu samoupravu donosi

O D L U K U

o poništenju javnog natječaja za prijam u službu

u Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu

I.

Poništava se javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu Grada Korčule, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za odnose s  javnošću, opće i administrativne poslove na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, KLASA: 112-01/13-01/02, URBROJ: 2138/01-03/1-13-2, objavljen u „Narodnim novinama“, br. 131/13 od 30. listopada 2013.

II.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

v.d. PROČELNIK

Srđan Mrše, dipl. iur.