Poziv na 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 2. travnja 2019. godine, s početkom u 18.00 sati, u gradskoj vijećnici u Korčuli.

KLASA: 021-05/19-02/02
URBROJ: 2138/01-01-19-1
Korčula, 25. ožujka 2019.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

 za dan 2. travnja (utorak) 2019. godine,
s početkom u 18.00 sati,
u gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća
 2. Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine
 3. Konačni prijedlog odluke o komunalnoj naknadi
  Grafički prilog odluke o komunalnoj naknadi
 4. Konačni prijedlog odluke o komunalnom doprinosu
  Grafički prilog odluke o komunalnom doprinosu
 5. Konačni prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izborima članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora
 6. Konačni prijedlog odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Korčule
 7. Raspored sredstava iz proračuna Grada Korčule za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2019. godini
 8. Održavanje manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i sl. na javnim površinama u turističkoj sezoni 2019. godine
 9. Određivanje lokacija na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, škrinjama
 10. Skidanje statusa javnog dobra na čest. zem. 4495/6 k.o. Čara.
  Katastarska situacija (javno dobro)

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

             PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing., v.r.