Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2016. godinu

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99,  57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 49.  stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule …

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99,  57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 49.  stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13 – pročišćeni tekst i 5/14), te članka 64. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule  je na 10. sjednici održanoj dana 14. travnja 2016. godine donijelo

P R O G R A M

održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području Grada Korčule za 2016. godinu


Članak 1.

Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se poslovi održavanja komunalne infrastrukture koje se planira izvršiti u 2016. godini na području Grada Korčule koji se odnose na: odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, javnu rasvjetu, te iznos planiranih financijskih  sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom financiranja.

Članak 2.

Ukupna financijska sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od  3.810.000,00 kn.

Cijeli tekst odluke možete vidjeti OVDJE.