Javni natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska

Grad Korčula raspisuje javni natječaj za davanje u zakup javnih površina uz zgradu ex Žuve u Dominču i ex portirnice Mornarske škole (sada Srednja škola, sv. Antun) za postavljanje kioska. Usmeno javno nadmetanje održat će se 18. veljače 2013., s početkom u 13,00 sati, u Velikoj vijećnici Grada Korčule.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Gradonačelnik

KLASA: 372-05/11-01/103
URBROJ: 2138/01-02-13-49
Korčula, 4. veljače 2013.

Na temelju članka 7. Odluke o zakupu javnih površina (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 2/97, 3/97, 1/99 i 5/08), te članka 6. Glave V  Plana korištenja javnih površina na području Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčula” 2/06, 3/06 i 7/08), Gradonačelnik Grada Korčule  raspisao je

J A V N I    N A T J E Č A J
za davanje u zakup javne površine za postavljanje kioska
usmenim javnim nadmetanjem

 1. a)  Predmet nadmetanja je zakup javne površine na čest. zem. 1008/5 k.o. Korčula uz zgradu ex Žuva za postavljanje jednog kioska.
  b) Predmet nadmetanja je zakup javne površine na čest. zem. 514/12 k.o. Korčula uz zgradu ex portirnice Mornarske škole (sada Srednja škola, sv. Antun) za postavljanje jednog kioska.
  Natjecatelji su obvezi uz prijavu dostaviti skicu kioska kojeg namjeravaju postaviti. Uvjet za sklapanje ugovora o zakupu javne površine je da će Grad Korčula odobriti tip kioska kojeg je predložio natjecatelj.
  Eventualno postavljena tenda, suncobran uz kiosk i ostale naprave ne mogu biti reklamni. Navedena lokacije biti će označena grafičkim prikazom, koji je sastavni dio ovog natječaja.  Površinu koja se uz kiosk može koristiti, odredit će Grad Korčula, kao zakupodavac.
 2. Kiosk pod 1a) se može koristiti kao turistička agencija.
  Kiosk pod 1b) se može koristiti za trgovinu.
 3. Rok na koji se lokacije daju u zakup je na vrijeme od tri godine od dana sklapanja ugovora.
 4. Nadmetanje će se održati dana  18. veljače 2013., s početkom u 13,00 sati, u Velikoj vijećnici Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula.
 5. Pravo nadmetanja imaju domaće fizičke (obrtnici) i pravne (trgovačka društva) osobe s područja RH koje imaju registriranu djelatnost s kojom mogu obavljati djelatnost iz točke 2. ovog natječaja
 6. Početna visina zakupnine za kiosk pod 1a) iznosi 825,00 kn, a za kiosk pod 1b) 1.100,00 kn.
 7. Jamčevina iznosi 500,00 kn i uračunava se u cijenu zakupa. Jamčevinu je potrebno uplatiti prije početka nadmetanja.
 8. Jamčevina i zakupnina se uplaćuju na žiroračun Grada Korčule, broj: 23600001820400008, poziv na broj: 21/22 – 5738,   OIB, sa svrhom: jamčevina za nadmetanje. Jamčevina se može uplatiti i na blagajni Grada Korčule.
 9. Sudionik nadmetanja koji uspije na nadmetanju, a ne potpiše ugovor bez opravdanog razloga u roku od 15 dana od dana održavanja nadmetanja, gubi pravo na povrat jamčevine i kasniji potpis ugovora, tj. pravo zakupa javne površine za postavljanje kioska.
  Uvjet sklapanja ugovora o zakupu javne površine za postavljanje kioska, za obrtnike i trgovačka društva je davanje ovjerene bjanko zadužnice za iznose koje će odrediti zakupodavac.
 10. Sudionici nadmetanja koji ne uspiju na nadmetanju imaju pravo na povrat jamčevine.
 11. Na nadmetanju ne mogu sudjelovati osobe koje su dužnici Grada Korčule po bilo kojoj osnovi, koji su dužnici KTD-a «Hober» d.o.o., ili imaju nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu, o čemu su dužni prije početka nadmetanja natječajnom povjerenstvu predočiti potvrde Grada Korčula – Upravnog odjela za proračun i financije, KTD-a «Hober» d.o.o. i Porezne uprave.
 12. Sudionici nadmetanja dužni su Natječajnom povjerenstvu do početka nadmetanja dostaviti:
  – izvornik ili presliku  izvatka o upisu u sudski ili obrtni registar
  , ne starije od 6 mjeseci do dana održavanja nadmetanja;
  – potvrdu
  o uplaćenoj jamčevini;
  – potvrdu
  Upravnog odjela za proračun i financije Grada Korčule;
  – potvrdu
  KTD-a «Hober» d.o.o.,
  – potvrdu
  Porezne uprave.
 13. Ukoliko sudionik nadmetanja  ne dostavi neki od traženih dokaza, odnosno dokumenata iz prethodnog stavka kako se to traži, ne može sudjelovati u nadmetanju.Opunomoćenici sudionika nadmetanja dužni su do početka nadmetanja dostaviti punomoć Natječajnom povjerenstvu (za fizičku osobu punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika, a za pravnu osobu punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika), u protivnom ne mogu sudjelovati u nadmetanju u ime druge osobe.
 14. Kiosk se ne može davati u podzakup niti na korištenje drugim osobama.
 15. Ostale uvjete zakupa odredit će zakupodavac ugovorom sa zakupnikom.

….GRADONAČELNIK
Mirko Duhović, dipl. ing.