Održana druga sjednica Partnerskog vijeća za izradu Županijske razvojne strategije

U petak, 4. veljače 2011. godine, u Velikoj vijećnici u Dubrovniku održana je pod predsjedavanjem župana Nikole Dobroslavića druga sjednica Partnerskog vijeća za izradu Županijske razvojne strategije (2011.-2013.). Na ovom sastanku ispred Grada Korčule sudjelovao je Franc Stenek, zamjenik gradonačelnika

Partnersko vijeće je savjetodavno tijelo za definiranje razvojnih ciljeva i prioriteta Županije i jedinica lokalne samouprave te kod predlaganja razvojnih projekata za statističku regiju Jadranska Hrvatska.

Na sastanku je razmatran nacrt kompletne Županijske razvojne strategije Dobrovačko-neretvanske županije 2011. – 2013., u koju su unesene predložene dopune i izmjene te ažurirani podaci u skladu s primjedbama sa 1. sastanka Partnerskog vijeća.

Ovaj nacrt strategije sadrži rezultate dosadašnjeg rada članova Radne skupine i drugih stručnjaka te konzultanata iz Instituta za međunarodne odnose. Izradu strategije koordinirala regionalna razvojna agencija DUNEA.
 
Strategija je izrađena prema Pravilniku za izradu županijske razvojne strategije Ministarstava regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske.

Inače, ŽRS sadrži viziju, strateške ciljeve, prioritete te mjere za njihovo ostvarivanje. Usto, ŽRS će, što je razlika u odnosu na dosadašnje strategije, imati i financijski okvir iz kojega će se biti razvidno koji će se konkretni projekti financirati iz proračuna (jedinica lokalne i regionalne samouprave, države) te fondova EU.

Članovi Partnerskog vijeća će do sljedećeg će četvrtak moći davati konkretne prijedloge na završni prijedlog ŽRS, koja će potom biti upućena na suglasnost nadležnom ministarstvu. Konačno, o ŽRS će raspravljati i vijećnici Županijske skupštine.