Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Korčule za 2023. godinu

KLASA: 342-05/22-01/09
URBROJ: 2117-9-02-23-5
Korčula, 03. ožujka 2023.

Na temelju članka 11. stavka 5. i članka 37. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19) i članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), gradonačelnica Grada Korčule donosi

G O D I Š NJ I   P L A N
upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Korčule
za 2023. godinu

Članak 1.

Sukladno članku 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj: 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) Grad Korčula donosi godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za svaku godinu i dostavlja ga županijskom upravnom odjelu nadležnom za poslove pomorstva na potvrdu.

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom grada stupa na snagu kada dobije potvrdu nadležnog tijela županije.

Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Korčule za 2023. godinu (u nastavku teksta: Plan), utvrđuju se poslovi i zadaće nadležnih tijela Grada Korčule u svrhu redovnog upravljanja pomorskim dobrom, pod čime se podrazumijeva briga o zaštiti pomorskog dobra, održavanje i posebnu upotrebu pomorskog dobra na temelju koncesijskih odobrenja, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti koje se mogu obavljati na području Grada Korčula, te mikrolokacije za obavljanje djelatnosti.

Opća upotreba pomorskog dobra podrazumijeva da svatko ima pravo služiti se pomorskim dobrom sukladno njegovoj prirodi i namjeni.

Tekst Godišnjeg plana u cijelosti možete pročitati ovdje.