Imenovanje stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva

Gradonačelnik Grada Korčule donio je Rješenje o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule


REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD KORČULA
Gradonačelnik

KLASA: 013-03/11-01/02
URBROJ: 2138/01-02-11-2
Korčula, 30. svibnja 2011.

Na temelju članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule (»Službeni glasnik Grada Korčule«, br. 6/09) te članka  26. Odluke o izboru članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora (»Službeni glasnik Grada Korčule«, br. 2/02, 1/07 i 10/10), Gradonačelnik Grada Korčule donosi

R J E Š E N J E
o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva

I.

U stalni sastav Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule imenuju se:

  1. MIRJANA BURICA ŽUVELA, predsjednica,
  2. ŽELJKO BILIŠ, član,
  3. PETRA ŠUNJO, član.
  1. ŽELJKO NOBILO, zamjenik predsjednice,
  2. DANKO URBAN, zamjenik člana,
  3. FILIP ČULIĆ, zamjenik člana.

II.

Zadaća Gradskog izbornog povjerenstva je imenovanje Izbornog povjerenstva, određivanje proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva i Izbornog povjerenstva, propisivanje obrazaca u postupku kandidiranja i provedbi izbora, donošenje obvezatnih uputa za rad Izbornog povjerenstva i neposredno nadziranje rada Izbornog povjerenstva te rješavanje po prigovorima na postupak kandidiranja i izbora članova vijeća gradskih kotara odnosno mjesnih odbora.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se »Službenom glasniku Grada Korčule«.

GRADONAČELNIK
Mirko Duhović, dipl. ing.