Izmjena Plana prijma u službu za 2021. godinu

KLASA: 100-01/21-01/01
URBROJ: 2138/01-02-21-2
Korčula, 27. kolovoza 2021.

Na temelju članka  9. i 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), gradonačelnica Grada Korčule dana 27. kolovoza  2021. godine donijela je

IZMJENU
Plana prijma u službu za 2021. godinu

Članak 1.

Članak 5. Plana prijma u službu za 2021. godinu mijenja se i glasi:
„Tijekom 2021. godine planira se prijam u službu jednog vježbenika u trajanju vježbeničkog staža, mag. struke ili stručnog specijaliste (VSS) pravne struke.“.

Članak 2.

Ova Izmjena Plana stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.