Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH Grada Korčule za 2021. godinu

KLASA: 351-04/22-01/01
URBROJ: 2117-91-02-22-01
U Korčuli, 25. ožujka 2022.

Stavkom 1. članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) propisano je da jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.
Novi Zakon o gospodarenju otpadom, stupio jer na snagu 31. srpnja 2021. godine. Istim je Zakon o održivom gospodarenju otpadom prestao važiti. Zakonom o gospodarenju otpadom ukinuti su Planovi gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave. Ipak, prijelaznim odredbama Zakona o gospodarenju otpadom (članak 173.) ostala je obveza izvršnom tijelu jedinica lokalne samouprave da izradi godišnje izviješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2021., 2022. i 2023. godinu.

  • Tekst Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH Grada Korčule za 2021. godinu možete pročitati ovdje.