Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Predmet nabave: Uređenje prometnice unutar „GZ Lokva“ – 2. faza

KLASA: 960-03/21-01/30
URBROJ: 2138/01-02-21-4
Korčula, 6. prosinca 2021.

Temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), Grad Korčula, kao javni naručitelj, u predmetnom postupku javne nabave izrađuje i objavljuje sljedeće

 I Z V J E Š Ć E
o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Tekst Izvješća možete pročitati ovdje.

GRAD KORČULA