Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Rekonstrukcija palače Ismaeli-Gabrielis

Temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), Stručno povjerenstvo za javnu nabavu Grada Korčule, kao (javnog) naručitelja, u predmetnom postupku javne nabave izrađuje i objavljuje sljedeće

I Z VJ E Š Ć E
o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE RADOVA:
Građevinski i obrtnički radovi – Rekonstrukcija palače Ismaeli-Gabrielis

I.

U skladu sa člankom 198. stavkom 3., Grad Korčula, kao (javni) naručitelj, je prije pokretanja postupka javne nabave za nabavu radova: „Građevinski i obrtnički radovi-rekonstrukcija palače Ismaeli-Gabrielis“, stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora, a što je razloženo u nacrtu Dokumentaciji o nabavi.

U postupku prethodnog savjetovanja objavljen je nacrt Dokumentacije o nabavi, uključujući i  Troškovnik.

II.

Cilj prethodnog savjetovanja je bio uključiti što više gospodarskih subjekata u davanju stručnih prijedloga za povećanje kvalitete Dokumentacije o nabavi (uključujući i Troškovnik), a što može utjecati i na smanjenje broja žalbi na Dokumentaciju o nabavi (uključujući i Troškovnik).

III.

Poziv za prethodno savjetovanje je objavljen na internetskoj stranici Grada Korčule www.korcula.hr dana 16. studenog 2017. godine.

IV.

Prethodno savjetovanje je trajalo pet dana, od 17. do 21. studenog 2017. godine.

V.

U roku prethodnog savjetovanja nisu pristigle primjedbe i prijedlozi u pogledu glavnih tema savjetovanja od niti jednog gospodarskog subjekta.

                                                                                                              STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU
Srđan Mrše, dipl iur.,
voditelj Povjerenstva

 

Izvješće pročitajte OVDJE.