Javni natječaj za davanje u zakup javne površine u Korčuli usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

Predmet ovog natječaja je kula Bokar u vlasništvu Grada Korčule. Prijava na natječaj se dostavlja u zatvorenoj koverti. Ponude se dostavljaju u pismenom obliku putem pošte ili osobno, najkasnije do 28.05.2024. godine do 14,00 sati, bez obzira na način dostave (poštom ili osobno). Usmeno javno nadmetanje za zakup javne površine održati će se dana 29. svibnja 2024. godine, u gradskoj vijećnici Grada Korčule, sa početkom u 13:00 sati.

KLASA: 372-08/24-01/01
URBROJ: 2117-9-05/11-24-1
Korčula, 20. svibnja 2024. godine

Na temelju članka 7. Odluke o zakupu javne površine („Službeni glasnik Grada Korčula“, br. 2/97, 3/97, 1/99, 5/08 i 8/20), i Odluke o visini zakupnine za korištenje javne površine („Službeni glasnik Grada Korčula“, br. 5/18 i 8/20) gradonačelnica Grada Korčule raspisuje

J A V  N  I   N A T J E Č A J
za davanje u zakup javne površine u Korčuli
usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

Predmet ovog natječaja je kula Bokar u vlasništvu Grada Korčule

Lokacija: Korčula, Kula Bokar, Ulica sv. Barbare
Kat.čestica: č.zgr. 294, ZU 717 k.o. Korčula
Namjena/djelatnost: Ugostiteljstvo
Vrijeme trajanja zakupa javne površine: 01. lipnja do 31. listopada 2024.godine
Površina: 30 m2
Minimalna početna cijena zakupa u EUR (mjesečno): 26,54 eura/po m2

Rok za podnošenje prijava je od 20. svibnja 2024. godine do 28. svibnja 2024. godine.
Natječaj za zakup javne površine provodi usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom).
Minimalna početna cijena mjesečne zakupnine utvrđuje se u iznosu od 26,54 eura/po m2, što ukupno za 30 m2 iznosi 769,20 eura
Prijave za sudjelovanje u natječaju obvezno sadrže slijedeće dokaze:

  • dokumentaciju koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju, uz dostavu odgovarajućih dokaza (OIB, dokaz o prebivalištu, odnosno sjedištu ponuditelja, obrtnicu, podatke iz sudskog registra za pravne osobe),
  • punomoć za zastupanje (ako ima opunomoćenika) odnosno ovlaštenje predstavnika pravnih osoba, ovjerenu po javnom bilježniku,
  • potvrdu Upravnog odjela za proračun i financije Grada Korčule da ponuditelj nije dužan Gradu Korčuli s bilo koje osnove;
  • dokaz o uplati jamčevine- u visini od 769,20 eura, jamčevina se uplaćuje u korist Grada Korčule IBAN HR 1724070001820400008, model: HR68, poziv na broj: 9016-0IB – OIB uplatitelja, s obveznom naznakom „jamčevina za zakup javne površine“
  • broj žiro računa sa IBAN konstrukcijom s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine (za fizičke i pravne osobe);

Prijava na natječaj se dostavlja Povjerenstvu u zatvorenoj koverti. Ponude se šalju u pismenom obliku na slijedeću adresu :

Za javni natječaj – zakup javne površine „ NE OTVARAJ“ na adresu: Grad Korčula, Trg braće Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula, putem pošte ili osobno, najkasnije do 28.05.2024. godine do 14,00 sati, bez obzira na način dostave (poštom ili osobno)

Usmeno javno nadmetanje za zakup javne površine održati će se dana 29. svibnja 2024. godine, u gradskoj vijećnici Grada Korčule, sa početkom u 13:00 sati. Javno nadmetanje vodi nadležno Povjerenstvo, koje zaprima prijave i dokaze, te utvrđuje koji  ponuditelji ispunjavaju uvjete natječaja.

Cjeloviti tekst i detaljne uvjete prijave možete pročitati na poveznici.