Javni natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje štandova

Na temelju članka 7. Odluke o zakupu javnih površina («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 2/97, 3/97, 1/99 i 5/08), te članka 6. Glave V  Plana korištenja javnih površina na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčula“ 2/06, 3/06 i 7/08), Gradonačelnik Grada Korčule 21. svibnja 2010. godine raspisao je

 

J A V N I    N A T J E Č A J

za davanje u zakup javne površine za postavljanje štandova
usmenim javnim nadmetanjem
za 2010. godinu

1. Predmet nadmetanja je dodjela lokacija 3 i 13 (Ulica Foša) za postavljanje štandova. Štandovi moraju biti tipizirani, tj. oni koje je odredio Grad Korčula zaključkom od 23. travnja 2002., max. dimenzija 300 x 120 cm. Tenda koja pokriva štand mora biti u kombinaciji plavo-bijele boje (prugasto), a na ovjesnicama tende može biti ispisan naziv tvrtke ili obrta odnosno amblem. Max. veličina natpisa ili amblema je 25 cm.

Eventualno postavljeni suncobrani uz štandove i ostale naprave ne mogu biti reklamni. Dozvoljava se natpis naziva tvrtke ili obrta odnosno amblema (koji ne mogu biti veći od 25 cm) na ovjesnicama suncobrana. Ukoliko zakupnik ima dva i više suncobrana, svi moraju biti jednoobrazni. Svi suncobrani na svim lokacijama moraju biti bež boje.

Navedene lokacije su označene grafičkim prikazom, koji je sastavni dio ovog natječaja.  Površinu koja se uz štand može koristiti, odredit će Grad Korčula, kao zakupodavac.

2. Rok na koji se lokacije daju u zakup je od dana sklapanja ugovora o zakupu do 31. listopada 2010. godine. 

3. Nadmetanje će se održati dana 1. lipnja 2010., s početkom u 10,00 sati, u Velikoj vijećnici Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula.

4. Pravo nadmetanja imaju domaće fizičke (obrtnici) i pravne (trgovačka društva) osobe s područja RH koje imaju registriranu djelatnost s kojom mogu obavljati prodaju na štandu.

Fizičke osobe (vlasnici obrta) koji ostvare pravo sudjelovanja na nadmetanju imaju pravo na popust na izlicitiranu cijenu, kako slijedi:

a/ hrvatski branitelji – 0,50% za svaki mjesec proveden u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, a najviše 10% izlicitirane cijene

b/ invalidi Domovinskog rata, članovi obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja, najviše 10% izlicitirane cijene.

c/ osobe (kao vlasnici obrta ili isključivi vlasnici trgovačkog društva) koje imaju prebivalište na području Grada Korčule, 3% za svaku navršenu (punu) godinu

d/ osobe koje imaju sjedište obrta ili trgovačkog društva na području Grada Korčule, 15%

e/ raniji zakupnici javne površine za štandove na predmetnim lokacijama računajući od 1995. godine, 5% za svaku godinu (zakup tijekom kalendarske godine).

Ukupni popust po svim prethodnim mjerilima može iznositi najviše 30%, s tim da (konačna) zakupnina ne može iznositi, bez obzira na ostvareni popust, manje nego što je to određeno za pojedinu lokaciju iz točke 5. ovog natječaja.

Pravo na navedene popuste nemaju zakupnici koji već imaju sklopljen ugovor o postavljanju štanda.

5. Početna visina zakupnine za štand na lokaciji br.3 iznosi 23.210,00 kn, a na lokaciji br. 13 28.985,00 kn.

6. Jamčevina iznosi 3.000,00 kn i uračunava se u cijenu zakupa. Jamčevinu je potrebno uplatiti prije početka nadmetanja. Ostatak zakupnine plaća se u četiri jednaka obroka koji dospijevaju 1. lipnja, 1. srpnja, 1. kolovoza i 15. kolovoza 2010. godine.

7. Jamčevina i ostatak zakupnine uplaćuju se na žiroračun Grada Korčule, broj: 23600001820400008, poziv na broj 21/22 – 5738, MB, s svrhom: jamčevina za nadmetanje ili obrok (navesti redni broj obroka) zakupnine za zakup javne površine. Jamčevina se može uplatiti i na blagajni Grada Korčule.

8. Sudionik nadmetanja koji uspije na nadmetanju a ne potpiše ugovor bez opravdanog razloga u roku od 15 dana od dana održavanja nadmetanja gubi pravo na povrat jamčevine i kasniji potpis ugovora, tj. pravo zakupa javne površine za postavljanje štanda.

Uvjet sklapanja ugovora o zakupu javne površine za postavljanje štanda, za obrtnike i trgovačka društva je davanje ovjerene bjanko zadužnice za iznose koje će odrediti zakupodavac.

 Također, uvjet za sklapanja ugovora  u roku iz stavke 1. ove točke je i dostava dokaza iz točke 4. podstavka 2.  podstavka a), b) ovog natječaja radi ostvarivanja prava na popust, u protivnom će se ugovor sklopiti bez popusta (nema naknadnog dokazivanja prava na popust).  

9. Sudionici nadmetanja koji ne uspiju na nadmetanju imaju pravo na povrat jamčevine.

10. Na nadmetanju ne mogu sudjelovati osobe koje su dužnici Grada Korčule po bilo kojoj osnovi te koji su dužnici KTD-a «Hober» d.o.o. po osnovu (pruženih) komunalnih usluga (odvoz smeća i odvodnja otpadnih voda) o čemu su dužni prije početka nadmetanja natječajnom povjerenstvu predočiti potvrdu Odsjeka za proračun i financije Grada Korčule i KTD-a «Hober» d.o.o.

11. Sudionici nadmetanja dužni su Natječajnom povjerenstvu do početka nadmetanja dostaviti:

  • Izvornik ili presliku rješenja ili izvatka o upisu u sudski ili obrtni registar, ne starije od 6 mjeseci od dana održavanja nadmetanja;    
  •  potvrdu od uplaćenoj jamčevini;
  • potvrdu ( u izvorniku) JUO – Odsjeka za proračun i financije Grada Korčule da nisu dužnici Grada Korčule po bilo kojoj osnovi;
  • potvrdu (u izvorniku) KTD-a «Hober» d.o.o. da nisu dužnici tvrtke (dospjeli a neplaćeni računi za odvoz smeća i odvodnju otpadnih voda).

Ukoliko sudionik nadmetanja  ne dostavi neki od traženih dokaza, odnosno dokumenata iz prethodnog stavka kako se to traži, ne može sudjelovati u nadmetanju.

12. Opunomoćenici sudionika nadmetanja dužni su do početka nadmetanja dostaviti punomoć Natječajnom povjerenstvu (za fizičku osobu punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika, a za pravnu osobu punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika), u protivnom ne mogu sudjelovati u nadmetanju u ime druge osobe.

13. Štandovi, odnosno lokacije ne mogu se davati u podzakup niti na korištenje drugim osobama, niti se mogu dogovorno mijenjati lokacije između zakupnika, zbog čega zakupodavac zadržava pravo jednostranog raskida zakupa.

14. Na štandovima se može prodavati roba  za koju je zakupnik  ovlašten prodavati sukladno obrtnici, odnosno rješenju o registraciji djelatnosti, osim prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda, s tim da Grad Korčula zadržava pravo  da uskrati prodaju određenih vrsta robe za koje odredi da  nisu primjereni prodaji na toj lokaciji. Prodaja robe za koju Grad Korčula utvrdi da nije primjerena za prodaju na štandu a zakupnik i pored pismenog upozorenja nastavi prodavati takvu robu je osnova jednostranog raskida zakupa od strane Grada Korčule.

15. Zakupnik ima pravo postaviti neposredno do štanda max. 2 stalka, promjera do 80 cm i visine do 180 cm, odnosno police maksimalnih dimenzija 80 x 80 cm i visine do 180 cm. Polica i/ili stalak postavljaju se samo u slučaju da se to može prostorno smjestiti na zakupljenoj lokaciji, o čemu odlučuju Grad Korčula.

16. Rad na svim štandovima dozvoljen  je u vremenu od 7,00 – 24,00 sati.

17. Vrijeme dopreme robe do štanda određuje se od 7,00 do 10,00 sati a za odvoz, od 22,00 do 00,30 sati, uz max. zadržavanje vozila od 30 minuta. U slučaju vremenskih nepogoda, vrijeme dopreme i odvoza se mogu pomjerati, s tim da doprema ne može biti prije 7,00 sati a odvoz ne poslije 00,30 sati, uz max. zadržavanje vozila od 30 minuta.

18. Za dopremu odnosno odvoz robe ne mogu se koristiti vozila čija ukupna dopuštena masa ne prelazi 2,5 tone.

19. Ne pridržavanje vremena za dopremu i odvoz robe, kao i korištenje vozila koje nije u skladu s prethodnom točkom, predstavlja jedan od osnova za koje zakupodavac može raskinuti zakup javne površine.

20.  Ostale uvjete zakupa odredit će zakupodavac ugovorom s zakupnikom.

GRADONAČELNIK
Mirko Duhović, dipl. ing.