Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava u području sporta za 2024. godinu

Ukupna planirana vrijednost ovog natječaja iznosi 90.000,00 eura. Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je od 700,00 EUR do najviše 59.000,00 EUR. Rok za podnošenje prijava je od 31. svibnja 2024. godine, a završava 30. lipnja 2024. godine.

KLASA: 620-05/24-01/01
URBROJ: 2117-9-07/17-24-01
Korčula, 31. svibnja 2024.

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15 i 37/21), članka 16. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Korčula („Službeni glasnik Grada Korčule“ br. 10/18 i 19/21) i članka 78. točka 21. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ br. 3/18 i 3/21), gradonačelnica Grada Korčule objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu financijskih sredstava u području sporta za 2024. godinu

I.

U Proračunu Grada Korčule osiguravaju se sredstva za sufinanciranje programa/projekata koje provode udruge iz područja sporta

Predmet ovog Natječaja je prikupljanje pisanih programa/projekata koji provode sportski klubovi iz područja sporta  na području Grada Korčule za dodjelu bespovratnih sredstava u 2024. godini.

Sukladno ovom Natječaju, sportski klubovi mogu prijaviti program/ projekt za prioritetno područje: sportska izvrsnost Grada Korčule.

II.

Ukupna planirana vrijednost ovog natječaja iznosi 90.000,00 eura. Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je od 700,00 EUR do najviše 59.000,00 EUR.

Prihvaćeni programi sufinancirati će se kroz program Organizacija rekreacije i športske aktivnosti, aktivnost A211303– Programi športa od interesa za Grad.

III.

Rok za podnošenje prijava je od 31. svibnja 2024. godine, a završava 30. lipnja 2024. godine.

IV.

Svaki prijavitelj u okviru ovog Javnog natječaja može podnijeti 1 prijavu iz područja iz točke I. ovog natječaja.

V.

Mjerila koja sportski klubovi moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

VI.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Korčule: www.korcula.hr .

VII.

Prijava se podnosi preporučeno poštom ili osobno (predaja na urudžbeni zapisnik) u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

Grad Korčula,
Trg Antuna i Stjepana Radića 1,
20260 Korčula

uz napomenu na omotnici:

  „NE OTVARATI – Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava u području sporta za 2024. godinu“

ili putem elektroničke pošte isključivo u pdf formatu na e-mail adresu: [email protected] uz naznaku – „Prijava na javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava u području sporta za 2024. godinu“.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora i postupanje s dokumentacijom provedbe Javnog natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog natječaja.

VIII.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti nadležnom upravnom odjelu, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: [email protected].

Tekst javnog poziva, upute za prijavitelje, obrasce za prijavu i izvještavanje te nacrt ugovora o korištenju sredstava možete preuzeti ovdje.