Javni natječaj za imenovanje pročelnika

Prijave na natječaj s dokazima (ispravama) o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama". Natječaj je objavljen u NN, br. 56/22 od 18.05.2022.

KLASA: 112-02/22-01/01
URBROJ: 2117-9-02-22-1
Korčula, 10. svibnja 2022.

Na temelju članka 53.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodstojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/119 i 144/20), članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), gradonačelnica Grada Korčule raspisuje

 J A V N I   N A T J E Č A J
za imenovanje pročelnika:

a/ Upravnog odjela za opće poslove i mjesnu samoupravu – 1  izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca,
b/ Upravnog odjela za proračun i financije – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca,
c/ Upravnog odjela za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca,
d/ Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca,
e/ Upravnog odjela za društvene djelatnosti – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

 1. Opći uvjeti za prijam u službu su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.
 2. Osim općih uvjeta za prijam u službu i raspored na radno mjesto, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
  Pod a/ – pročelnik UO za opće poslove i mjesnu samoupravu
  – magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
  – najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  – organizacijske i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
  – položen državni ispit.
  Pod b/ – pročelnik UO za proračun i financije
  – magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
  – najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  – organizacijske i komunikacijske vještine za uspješno upravljanje upravnim tijelima
  – položen državni ispit.
  Pod c/ – pročelnik UO za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam
  – magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
  – najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  – organizacijske i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
  – položen državni ispit.
  Pod d/ – pročelnik UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet
  – magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke
  – najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  – organizacijske i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
  – položen državni ispit.
  Pod e/ – pročelnik UO za društvene djelatnosti
  – magistar struke ili stručni specijalist društvene ili humanističke struke
  – najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  – organizacijske i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelima
  – položen državni ispit.

Prijava na javni natječaj podnosi se u obliku pisane prijave, koja obvezno sadrži najmanje: ime i prezime i adresu kandidata, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj za predmetno pročelničko mjesto, a ako je primjenjivo i broj telefona i/ili mobilnog telefona te adresu e-pošte.
Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:
životopis,
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobe iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, kandidat koji nema nijednu od navedenih isprava, hrvatsko državljanstvo dokazuje preslikom domovnice),
dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili uvjerenja/potvrde visokog učilišta o stečenoj stručnoj spremi),
dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje pet godina (potrebno je dostaviti isprave navedene u točki a/ i b/):
a/ presliku elektroničkog zapisa (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
b/ presliku potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao, koja struka i stupanj stručne spreme je zahtijevana/uvjetovana/ za obavljanje tih poslova i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao te poslove) ili druge odgovarajuće isprave kojom se dokazuje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima,
dokaz o položenom državnom ispitu (preslika potvrde/uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu), ako kandidat ima položen državni stručni ispit,
dokaz o nepostojanju zapreka za prijam u službu (vlastoručno potpisana izjava kandidata, dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. ZSN-a).

• Prijave na natječaj s dokazima (ispravama) o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Grad Korčula, Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika upravnih odjela Grada Korčule, 20260 Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, s naznakom: „Natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za…(navesti za koji se Upravni odjel odnosi prijava)“, neposrednom predajom u pisarnicu Grada Korčule ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.

 • Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za kandidate/kinje prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja možete pročitati ovdje.