Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu Korčula

Upravno vijeće Centra za kulturu Korčula raspisuje javni natječaj za imenovanje ravnatelja (m/ž) Centra za kulturu Korčula. Natječaj je objavljen u "Slobodnoj Dalmaciji", rok prijave je osam dana od dana objave u "Slobodnoj Dalmaciji".

CENTAR ZA KULTURU
KORČULA

Upravno vijeće

raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja (m/ž) Centra za kulturu Korčula

1. Ravnatelj/ica Centra za kulturu imenuje se na četiri godine.

Pristupnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • visoku stručnu spremu i tri godine radnog iskustva prema djelatnostima Centra za kulturu Korčula propisanim čl. 8 Statuta Centra za kulturu Korčula ili
  • višu stručnu spremu i pet godina radnog iskustva prema djelatnostima Centra za kulturu Korčula propisanim čl. 8 Statuta Centra za kulturu Korčula

2. Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti životopis te:

  • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
  • dokaz o stečenoj školskoj spremi
  • dokaz o radnom iskustvu

3. Rok prijave je osam dana od objave u „Slobodnoj Dalmaciji“

Prijave na natječaj podnose se na adresu:
Centar za kulturu Korčula
Za Upravno vijeće
Obala korčulanskih brodograditelja bb
20260 Korčula

4. Pristupnici će biti obaviješteni o izboru najkasnije u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
5. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.