Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Gradske Knjižnice „Ivan Vidali“

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ (objavljeno u „Narodnim novinama“ br. 123/20 od 11. 11. 2020.)

KLASA: 013-03/20-01/03
URBROJ: 2138/01-02-20-4
Korčula, 3. studenog 2020.

GRAD KORČULA 
Povjerenstvo za raspisivanje i provedbu 
javnog natječaja

r a s p i s u j e

J A V N I    N A T J E Č A J
za imenovanje ravnatelja/ice Gradske Knjižnice „Ivan Vidali“

  1. Ravnatelj/ica Gradske knjižnice “Ivan Vidali” u Korčuli (dalje u tekstu: Knjižnica) imenuje se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan/a. Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.
  2. Za ravnateljica/icu Knjižnice može se na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada, imenovati osoba koja ima završen sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij ili s njim izjednačeni studij, položen knjižničarski ispit, najmanje pet godina rada u knjižnici, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Tekst Javnog natječaja u cijelosti možete pročitati ovdje.

 

 

 

 

Komentiraj