Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Korčula

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula raspisuje Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Korčula

DJEČJI VRTIĆ KORČULA
PELAVIN MIR BB
KORČULA

KLASA: 601-0212023-1-114
URBROJ: 2138/01-VRT-2023-001
KORČULA 19. travnja 2023.

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94113, 98/19, 57/22). članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19 151/22), i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Korčula o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje RAVNATELJA/ICE Dječjeg vrtića Korčula, od 14.4.2023., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula raspisuje

JAVNl NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Korčula
1 izvršitelj  (m/ž)
-na određeno, puno radno vrijeme

Za ravnateja/icu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

-završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, a koji može biti:

  1. sveučilišni diplomski studij ili
  2. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  3. specijalistički diplomski stručni studij ili
  4. preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja ili
  5. stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema odgojitelja u skladu s prijašnjim propisima,

-položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati stručni ispit u skladu s člankom 56. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97. 107/07, 94/13, 98/19, 57/22),
-najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika.

Na navedeno radno mjesto ne može biti imenovana osoba za čije zasnivanje radnog odnosa postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. I 0/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22).

Ravnatelja/icu imenuje se na mandat od pet godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

S osobom imenovanom za ravnatelja dječjeg vrtića sklapa se ugovor o radu na određeno, puno radno vrijeme.

Upravno vijeće pridržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema
kandidatima/kinjama.

Uz pisanu, vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, potrebno je priložiti:

1.  životopis;
2. dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja;
3. opisanu viziju, misiju i ciljeve razvoja vrtića za mandatno razdoblje;
4. dokaz o hrvatskom državljanstvu;
5. dokaz o dosadašnjem radnom stažu (potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);
6. dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97 i 4/98);
7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), ne starije od dana objave natječaja;
8. uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi prekršajni postupak sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), ne starije od dana objave natjeeaja;
9. uvjerenje nadležnog Područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad, sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), da osobi nije izrečena mjera za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno posebnom propisu, ne starije od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 15 dana od objave natječaja, u zatvorenoj omotnici s naznakom: “Prijava na javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice – ne otvarati”, neposredno ili poštom na adresu:
Dječji vrtić Korčula,
Pelavin mir bb,
20260 Korčula

Rok za podnošenje prijava traje 15 dana od dana objave.

Natječaj u cijelosti možete preuzeti na poveznici.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
VINKA LOZICA