Javni natječaj za izbor i imenovanje Uprave – direktora Komunalnog trgovačkog društva HOBER d.o.o.

Skupština Komunalnog trgovačkog društva HOBER d.o.o. raspisala je javni natječaj za izbor i imenovanje Uprave - direktora. Rok za dostavu prijava je do 25. siječnja 2022. godine.

Na temelju odredbi članka 423. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 111/93, 34/99, 52/00-Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i Izjave KTD-a “HOBER” d.o.o. (Potpuni tekst Izjave/Javni bilježnik Ivna Kaliman iz Korčule, broj OU-51/20-2, od 14. listopada 2020. godine), Skupština Komunalnog trgovačkog društva HOBER d.o.o., sa sjedištem u Korčuli, Plokata 19. travnja 1921. kb. 40, dana 5. siječnja 2022. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje Uprave – direktora
Komunalnog trgovačkog društva HOBER d.o.o.

 1. Na ovaj javni natječaj za izbor i imenovanje Uprave – direktora Komunalnog trgovačkog društva HOBER d.o.o. (dalje u tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni su ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu
 2. Kandidati za Upravu – direktora Komunalnog trgovačkog društva HOBER d.o.o. (dalje: Društvo) moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
  da imaju završenu visoku ili višu stručnu spremu
  da imaju najmanje tri godine radnog iskustva
  da ne postoji zabrana iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima.
  Mandat Uprave – direktora Društva traje četiri godine.
 3. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni dostaviti:
  životopis s detaljnim opisom dosadašnjeg rada
  dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkom 2. natječaja (preslika diplome ili diploma, odnosno rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije koju je izdalo nadležno tijelo, ovjereno od javnog bilježnika)
  dokaz o radnom iskustvu:
  a/ presliku elektroničkog zapisa (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  b/ potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao, koja struka i stupanj stručne spreme je zahtijevana/uvjetovana/ za obavljanje tih poslova i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao te poslove) ili druge odgovarajuće isprave kojima se dokazuje radno iskustvo
  izjavu ovjerenu od javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje iz članka 239. Zakona o trgovačkim društvima
  prijedlog programa poslovanja i razvoja Društva
 • Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici (preporučenom poštom ili osobnom dostavom na protokol Grada Korčule), s naznakom: „Prijava na javni natječaj za direktora KTD-a HOBER“ – ne otvarati, na adresu: Grad Korčula, 20260 Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1.
 • Rok za dostavu prijava je do 25. siječnja 2022. godine.

Cjeloviti tekst natječaja dostupan je na poveznici.