Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule

Radno mjesto referent-komunalno/prometni redar - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

KLASA: 112-01/24-01/01
URBROJ: 2117-9-06/13-24-2
Korčula, 15. veljače 2024.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, i 112/19- u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju,
komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule
na radno mjesto referenta-komunalno/prometnog redara
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca –

Na ovaj javni natječaj za prijam u službu (dalje u tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni su ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
1. Opći uvjeti za prijam u službu su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.
2. Osim općih uvjeta za prijam u službu i raspored na radno mjesto, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
–   gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje
–   najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
–   položen državni ispit
–   položen vozački ispit „B“ kategorije
–   poznavanje osnovnih programa i rada na PC-u.

Prijave na natječaj s dokazima (ispravama) o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Grad Korčula, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet, 20260 Korčula, Trg  Antuna i Stjepana Radića 1, s naznakom: „Natječaj za prijam referenta-komunalno/prometnog redara“, neposrednom predajom u pisarnicu Grada Korčule ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, br. 27, od 6. ožujka 2024. godine.

Tekst Javnog natječaja možete preuzeti na poveznici.
Opis poslova, podatke o plaći i način provjere možete preuzeti na poveznici.

PROČELNIK
Vedran Božanić, dipl.ing.građ.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju)