Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam

Objavljen je Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam na radno mjesto višeg stručnog suradnika za gospodarstvo, gradsku imovinu i turizam. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“ (NN br. 46/2023, 28. travnja 2023.).

KLASA: 112-07/23-01/00001
URBROJ: 2117-9-05/11-23-00002
Korčula, 25. travnja 2023.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, i 112/19- u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Upravnog odjela za upravljanje gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u službu u Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom,
gospodarstvo i turizam
na radno mjesto
višeg stručnog suradnika za gospodarstvo, gradsku imovinu i turizam
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca –

Na ovaj javni natječaj za prijam u službu (dalje u tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni su ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

  1. Opći uvjeti za prijam u službu su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.
  2. Osim općih uvjeta za prijam u službu i raspored na radno mjesto, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
    – magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
    – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
    – položen državni ispit.

Prijava na javni natječaj podnosi se u obliku pisane prijave, koja obvezno sadrži najmanje: ime i prezime i adresu kandidata, naznaku da se radi o prijavi na natječaj za predmetno radno mjesto, a ako je primjenjivo, i broj telefona i/ili mobilnog telefona te adresu e-pošte.
Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:
životopis,
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobe iskaznice ili putovnice, kandidat koji nema nijednu od navedenih isprava, hrvatsko državljanstvo dokazuje preslikom domovnice),
dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili uvjerenja/potvrde visokog učilišta o stečenoj stručnoj spremi),
dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine (potrebno je dostaviti  isprave navedene u točki a/ i b/):
a/ presliku elektroničkog zapisa (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
b/ presliku potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao, koja struka i stupanj stručne spreme je zahtijevana/uvjetovana/ za obavljanje tih poslova i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao te poslove) ili druge odgovarajuće isprave kojom se dokazuje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima,
dokaz o položenom državnom ispitu (preslika potvrde/uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu), ako kandidat ima položen državni stručni ispit,
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca),
dokaz o nepostojanju zapreka za prijam u službu (vlastoručno potpisana izjava kandidata, dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. ZSN-a).

Prijave na natječaj s dokazima (ispravama) o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Grad Korčula, Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam, 20260 Korčula, Trg  Antuna i Stjepana Radića 1, s naznakom: „Natječaj za prijam višeg stručnog suradnika za gospodarstvo, gradsku imovinu i turizam“, neposrednom predajom u pisarnicu Grada Korčule ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Natječaj u cijelosti možete preuzeti na poveznici.
Opis poslova, podaci o plaći i način provjere znanja i sposobnosti

PROČELNICA
Željka Marunović, dipl. iur.