Javni natječaj za prijam vježbenika/ce u službu u Upravni odjel za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam

Prijave na Javni natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, na adresu: Grad Korčula, Upravni odjel za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam, 20260 Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, s naznakom: „Natječaj za prijam vježbenika u UO za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam Grada Korčule“, neposrednom predajom u pisarnicu Grada Korčule ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

KLASA: 112-06/21-01/01
URBROJ: 2138/01-05/1-21-2
Korčula, 27. kolovoza 2021.

Na temelju članka 17. i 19. a u svezi s člankom 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZNS), v.d. pročelnice Upravnog odjela za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam raspisuje

 J A V N I   N A T J E Č A J

za prijam vježbenika/ce u službu u Upravni odjel za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam, Grada Korčule (na određeno vrijeme od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, radi osposobljavanja za poslove višeg/e stručnog/e suradnika/ce za gospodarstvo i turizam)

 1. U svojstvu vježbenika/ce primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanim za vježbenički staž (12 mjeseci).
 2. Opći uvjeti za prijam u službu su:
  a. punoljetnost,
  b. hrvatsko državljanstvo,
  c. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.
 3. Osim općih uvjeta za prijam u službu kao vježbenika/ce, kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
  a. magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
  b. bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci),
  c. poznavanje osnovnih programa i rada na PC-u.

Javni natječaj je objavljen u „Narodnim Novinama“, br. 96/21 od 1.9. 2021. godine.

 • Tekst Javnog natječaja možete pročitati na poveznici.
 • Opis poslova, podatke o plaći i način provjere možete pročitati na poveznici.