Javni natječaj za prodaju nekretnina usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

Licitacija će se održati dana 26. listopada 2022. godine s početkom u 13 sati u zgradi Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula, u velikoj vijećnici, 1 kat.

KLASA: 406-07/22-01/03
URBROJ: 2117-9-02-22-02

Na temelju članka 78. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Korčule («Službeni Glasnik Grada Korčule«, broj 3/18 i 3/21), u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), te na temelju Zaključka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Korčule, označene kao čest.zem.760/1 k.o. Korčula, KLASA: 406-07/22-01/03 URBROJ: 2117-9-01-22-1 od 20. svibnja 2022. gradonačelnica Grada Korčule raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za prodaju nekretnina usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine na području Grada Korčule:
č.zgr. 760/1, ZK. ul. 806, K.O. Korčula, površina 58 m2, početna cijena 109.250,25 kn/14.500,00 eur, jamčevina 10.925,02 kn/1.450,00 eur, trošak procjembenog elaborata 1.350,00 kn /179,17 eur

Natječaj se provodi usmenim nadmetanjem (licitacijom) u dvije faze:
1. podnošenje pisane prijave
2. licitacija (usmeno nadmetanje)

Natjecatelji prijavljuju sudjelovanje na javnom nadmetanju (licitaciji) na način da putem pošte ili neposredno predaju prijavu pisarnici Grada Korčule u zatvorenoj omotnici s naznakom: „NATJEČAJ ZA KUPNJU NEKRETNINE – NE OTVARAJ“ na adresu: Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula, do 25. listopada 2022. g. do 15:00 sati. Svaka prijava mora imati potpisanu natječajnu dokumentaciju.

Pregled prijava po natječaju održati će se dana 26. listopada 2022.godine u 9 sati u zgradi Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula, u velikoj vijećnici, 1 kat.

Licitacija će se održati dana 26. listopada 2022. godine s početkom u 13 sati u zgradi Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula, u velikoj vijećnici, 1 kat.

Sve dodatne informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam, Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, II kat, usmeno ili na telefon 020/446-156.

Javni natječaj u cijelosti možete pronaći na poveznici.