Javni natječaj za prodaju nekretnina prikupljanjem pisanih prijava/ponuda

Čestica zemlje: 240/1 površine 14 m2, k.o. Korčula i čestica zemlje 240/6 površine 19 m2, k.o. Korčula.

KLASA: 940-01/24-01/04
URBROJ: 2117-9-05/11-24-1
U Korčuli, 20. lipnja 2024.

Na temelju članka 78. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Korčule («Službeni Glasnik Grada Korčule«, broj 3/18 i 3/21), u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14),  na temelju Zaključaka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 5/24) gradonačelnica Grada Korčule raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za prodaju nekretnina prikupljanjem pisanih prijava/ponuda

PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Čestica zemlje:
240/1 površine 14 m2, k.o. Korčula i
240/6 površine 19 m2, k.o. Korčula.
U naravi se radi o okućnici stambene zgrade.
Početna kupoprodajna cijena nekretnine iznosi 7.286,40 eura.
Jamčevina iznosi 728,64 eura.
Trošak izrade procjembenog elaborata iznosi 487,50 eura.

Ponude se sa svim potrebnim podacima, dokazima i prilozima navedenim u natječaju trebaju dostaviti u propisno zatvorenoj omotnici, preporučenom pošiljkom ili neposrednom dostavom u pisarnicu Grada Korčule u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja, zaključno s 02. srpnja 2024. godine. Ponude se dostavljaju na adresu: Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula, s naznakom: „NE OTVARATI – NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE“ .

Kao krajnji rok za dostavu prijava/ponuda utvrđuje se 02. srpnja 2024. godine do 13:00 sati.

Otvaranje prispjelih ponuda bit će 03. srpnja 2024. godine u 10,00 sati u prostorijama gradske uprave Grada Korčule, u velikoj vijećnici, I kat.

Sve dodatne informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam, Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, II kat, usmeno ili na telefon 020/446-156.

Cijeloviti tekst natječaja, uvjete i pravila za sudjelovanje možete preuzeti na poveznici.