Javni natječaj za prodaju nekretnina usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

Licitacija će se održati dana 06. srpnja 2022. godine (srijeda) s početkom u 13 sati u zgradi Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula, u velikoj vijećnici, 1 kat.

Na temelju članka 78. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Korčule («Službeni Glasnik Grada Korčule«, broj 3/18 i 3/21), u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14),  na temelju Zaključka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Korčule, označene kao čest.zem. 2371/55 k.o. Čara, KLASA: 406-07/22-01/02 URBROJ: 2117-9-01-22-1 od 20. svibnja 2022. i Zaključka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Korčule, označene kao čest. zem. 2371/52 k.o. Čara, KLASA: 406-07/22-01/01 URBROJ: 2117-9-01-22-1 od 20. svibnja 2022. godine, gradonačelnica Grada Korčule raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za prodaju nekretnina usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom)

Javni natječaj u cijelosti možete pronaći na poveznici.