Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Korčule prikupljanjem pismenih ponuda

Predmet natječaja je prodaja 2814/5280 dijela nekretnine ukupne površine 119 m2, početna kupoprodajna cijena iznosi 8.000,00 EUR-a.

KLASA: 940-02/19-01/02
URBROJ: 2138/01-02-19-2
Korčula, 23. svibnja  2019

Na temelju članka 78. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Korčule («Službeni Glasnik Grada Korčule«, broj 3/18), a u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), te procjene ovlaštenog sudskog vještaka, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Korčule prikupljanjem pismenih ponuda

  1. Predmet natječaja je prodaja 2814/5280 dijela nekretnine označene kao čest. zem. 281/1 z.u. 1493 k.o. Korčula, ukupne površine 119 m2.
  2. Početna kupoprodajna cijena dijela nekretnine navedene u točki 1. ovog natječaja iznosi 8000,00 EUR-a. Kupoprodajna cijena utvrdit će se u kunama po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

    Detaljnije o Natječaju možete pročitati ovdje.

    GRADONAČELNIK
    Andrija Fabris, ing.