Javni poziv fizičkim i pravnim osobama za otpis kamata

Na temelju vladine Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga, prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja, Grad Korčula će dospjeli dug s osnove kamata otpisati fizičkim / pravnim osobama koje, kao podnositelji zahtjeva po ovom pozivu, u roku od 30 dana od dana usklađenja stanja s JUO, na uplatni račun prihoda Proračuna Grada Korčule uplate glavnicu duga.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Gradonačelnik

KLASA: 406-08/12-01/01
URBROJ: 2138/01-02-12-1
Korčula, 21.08.2012.

P O Z I V
za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog i nenaplaćenog duga s osnove kamata nastalih do 09.07.2012. godine kad je stupila na snagu Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu  duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

 1. Pozivaju se fizičke i pravne osobe na podnošenje zahtjeva za otpis duga s osnove kamate temeljem članka 27. st. 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja koju je Vlada Republika Hrvatske donijela na sjednici 05. srpnja 2012.godine i koja je stupila na snagu dana 09.srpnja 2012. godine („Narodne novine“ br.76/12).
 2. Zahtjev za otpis duga s osnove kamata podnosi se temeljem dugovanja s osnova kamata nastalih do 09.07.2012. godine, tj. dana stupanja na snagu citirane Uredbe, temeljem svih dospjelih, a neplaćenih obveza prema Gradu Korčuli a koje ulaze u proračun Grada Korčule (kamate na neplaćene ili nenaplaćene):
  • zakupnine poslovnog prostora i javnih gradskih površina temeljem ugovora o zakupu,
  • najamnine stanova i otkup stana
  • naknade od koncesija,
  • obveze temeljem sklopljenih ugovora o stipendiranju,
  • dugove utvrđene pravomoćnim sudskim odlukama i
  • druga potraživanja, odnosno dugove čija odgoda, obročna otplata i otpis nisu uređeni Općim poreznim zakonom
   Ne otpisuju se dugovanja s osnova kamate  s naslova javnih davanja (komunalna i vodna naknada, komunalni doprinos, spomenička renta,  porez na kuću za odmor, porez na tvrtku i porez na potrošnju), izuzev naknada od koncesija.
 3. Pravna osoba može podnijeti zahtjev za otpis dospjelog i neplaćenog duga s osnova kamata koji je nastao do 09.07.2012. godine, a uz zahtjev je dužna priložiti podatak o kreditnom rejtingu od banaka.
 4. Rok za podnošenje zahtjeva je 07.09.2012. godine. Zahtjevi se predaju Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Korčule, A. i S. Radića 1, 20260 Korčula, putem pošte ili neposredno u pisarnici Grada Korčule.
 5. Zahtjev za otpis duga s osnove kamate zaprimljen nakon proteka roka odbacit će se kao nepravodoban.
 6. Fizička i pravna osoba koja podnese zahtjev za otpis duga s osnove kamata, dužna je stanje duga uskladiti s nadležnim tijelom, te će se dospjeli dug s osnove kamata otpisati ako fizička i pravna osoba u roku od 30 dana od dana usklađenja stanja duga na propisane uplatne račune prihoda proračuna uplati jednokratno glavnicu duga za koji podnosi zahtjev za otpis kamata.
 7. Fizičke i pravne osobe koje podnesu zahtjev po ovom pozivu ne mogu istodobno podnijeti i zahtjev za odgodu ili obročnu otplatu duga.

Obrazloženje:

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici održanoj 05.srpnja 2012. godine  donijele  Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja („Narodne novine“, br.76/12), te sukladno istoj Grad Korčula upućuje poziv za podnošenje naslovnog zahtjeva.

Po postavljenim zahtjevima primjenjujući odredbe citirane Uredbe, provest će se upravni postupak.

…..GRADONAČELNIK
Mirko Duhović, dipl.ing.