Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu groblje Pupnat

Predmet: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu

KLASA: 940-02/19-01/20
URBROJ: 2138/01-02-19-1
Korčula, 30. prosinca  2019.

Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/2018 i 110/2018), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se

J A V N I  P O Z I V

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena komunalna infrastruktura GROBLJE, JAVNO PARKIRALIŠTE i NERAZVRSTANA CESTA, mjesno groblje Pupnat, nerazvrstana cesta Odvojak groblje NC PUP 025 i javna parkirališta mjesnog groblja Pupnat u naselju PUPNAT izvedena na kč.br. 769, dio 725/1, 725/36 i 4902 u k.o. PUPNAT, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Tekst Javnog poziva možete pročitati ovdje.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.