Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu Put groblja Kneže

Predmet: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

KLASA: 940-02/19-01/19
URBROJ: 2138/01-02-19-1
Korčula, 30. prosinca  2019.

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18),  GRAD KORČULA objavljuje

J A V N I  P O Z I V


Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena Put groblja Kneže (NC KNE 006) u naselju PUPNAT izvedena na dijelu kčbr. 2816/33 u k.o. PUPNAT, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Tekst Javnog poziva možete pročitati ovdje.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.