Javni poziv nositeljima stvarnih prava o započinjanju postupka evidentiranja ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu – županijska cesta ŽC6224

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 24. studenog 2023. godine (petak) u velikoj vijećnici Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.

Županijska uprava za ceste – Dubrovnik
Ulica Vladimira Nazora 8, 20000 Dubrovnik
OIB 51842375312

Na temelju članka 123. – 130. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena županijska cesta ŽC6224 u Gradu Korčuli, k.o. KORČULA, županijska cesta ŽC6224 u Gradu Korčuli, u naselju Žrnovo k.o. ŽRNOVO, županijska cesta ŽC6224 u Gradu Korčuli, u naselju Pupnat k.o. PUPNAT i županijska cesta ŽC6224 u Gradu Korčuli, u naselju Račišće k.o. RAČIŠĆE  o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se javne ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske s pravom upravljanja  Županijske uprave za ceste – Dubrovnik.

Geodetski elaborat izvedenog stanja javne ceste izraditi će ovlašteni inženjer geodezije Josipa Rubić iz tvrtke Geoprojekt d.d. Split, Sukoišanska 43, 21 000 Split.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene predmetne ceste započelo je 10. listopada 2023. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 24. studenog 2023. godine (petak) u vremenu od 10,15 do 10,40 sati za županijsku cestu ŽC6224 u k.o. Korčula, od 10,40 do 11,10 sati županijsku cestu ŽC6224 u k.o. Žrnovo, od 11,10 do 11,35 sati za županijsku cestu ŽC6224 u k.o. Pupnat i od 11,35 do 12,00 sati za županijsku cestu ŽC6224 u k.o. Račišće, u velikoj vjećnici grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.