Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Odvojak Kaštelan u naselju ŽRNOVO na k.č. 4475/42, 4593/4 i 4593/6 u k.o. ŽRNOVO

KLASA: 932-06/24-01/23
URBROJ: 2117-9-06/13-24-01
Korčula, 30. travnja 2024.

Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 i 110/18), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena komunalna infrastruktura NERAZVRSTANE CESTE Odvojak Kaštelan u naselju ŽRNOVO na k.č. 4475/42, 4593/4 i 4593/6 u k.o. ŽRNOVO, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 i 110/18), temeljem kojeg se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave Grad Korčula.

Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit će tvrtka GeoTAG d.o.o. za usluge i trgovinu, S. Radića 1, Zabok.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna komunalna infrastruktura započeti će 22.5.2024. godine u 9:00, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 31.5.2024 u 9:00 u velikoj vijećnici Grada Korčule.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.