Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Predmet: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja ceste NC KOR 110 u naselju KORČULA, na k.č.br. 1003/1 k.o. Korčula u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

KLASA: 940-02/21-01/7
URBROJ: 2117-9-02-22-6
Korčula, 13. siječnja 2022.

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18), Grad Korčula objavljuje

J A V N I  P O Z I V

 Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena cesta  NC KOR 110 u naselju KORČULA, na  k.č.br. 1003/1 k.o. Korčula o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Tekst Javnog poziva možete pročitati na poveznici.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.