Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu cesta Strečica

Predmet: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

KLASA: 940-02/20-01/06
URBROJ: 2138/01-02-20-1
Korčula, 24. veljače 2020.

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/1,  92/14 i 110/19), te članka 67. stavak 5., 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18),  GRAD KORČULA objavljuje

J A V N I  P O Z I V

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izveden put u Strečici u Gradu Korčuli na kč.br. 149/18 u k.o. Korčula, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Tekst Javnog poziva možete pročitati ovdje.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.