Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Javni poziv odnosi se na park u naselju Pupnat, Korčula. Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja 22. ožujka 2023. godine od 09:00 do 09:30 sati u velikoj vijećnici Grada Korčule.

KLASA: 363-06/22-01/01
URBROJ: 2117-9-02-23-10
Korčula, 17. veljače 2023.

Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18, 110/18 i ) te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“, br. 59/18) objavljuje se

J A V N I  P O Z I V

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojima je izvedena komunalna infrastruktura „Javne zelene površine (park u naselju Pupnat, Korčula) na k.č.br. 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1248, 1257, 1261, 1262, 1265, 1266, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1306, 1309, 1310, 1312, 1313, 1259/2, 1259/3, 1259/6, 1260/2, 1264/1, 1264/2, 1267/2, 1267/4, 1272/2, 1288/2, 1291, 1292/2, 1296/1, 1305/1, 1305/2, 1311/1, 1311/2, 1311/3, 1314/1, 1314/2 sve k.o. Pupnat, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18, 110/18 i 32/20), temeljem kojeg se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuje u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave Grad Korčula.

Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit će tvrtka GeoTAG d.o.o. za usluge i trgovinu, S. Radića 1, Zabok.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna komunalna infrastruktura  započeti će dana 21. ožujka 2023. godine u 08:30 sati, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 22. ožujka 2023. godine s početkom od 09:00 do 09:30 sati u velikoj vijećnici Grada Korčule.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.

Javni poziv možete preuzeti na poveznici.