Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta

Predmet Javnog poziva dodjela je potpora male vrijednosti u svrhu poticanja konkurentnosti i rasta poduzetništva na otocima i očuvanja radnih mjesta.

Republika Hrvatska
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije,

Na temelju članka 37. Zakona o otocima („Narodne novine“, br. 116/18, 73/20 i 70/21), (u daljnjem tekstu: Zakon), a u skladu sa Zakonom o državnim potporama („Narodne novine“, br. 47/14 i 69/17 ), Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352/2013 od 24.12.2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L215/3, 7.7.2020.) i Programom o dodjeli potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta KLASA: 304-01/23-02/3, URBROJ: 538-08-2-1/250-23-1 od 11. svibnja 2023. godine (u daljnjem tekstu: Program) te Odlukom o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta KLASA: 304-01/23-01/89, URBROJ: 538-08-2-1/250-23-1 od 12. svibnja 2023. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje


J A V N I   P O Z I V
za dodjelu potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta

Predmet Javnog poziva dodjela je potpora male vrijednosti u svrhu poticanja konkurentnosti i rasta poduzetništva na otocima i očuvanja radnih mjesta.
Potpore se dodjeljuju za djelatnosti koje su važne za gospodarski razvoj otoka iz članka 35. Zakona o otocima, s izuzećem djelatnosti u sektoru ribarstva i akvakulture te primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda koji pravo na dodjelu potpore ostvaruju prema posebnim aktima Europske komisije.

Djelatnosti koje su važne za gospodarski razvoj otoka koje podupire država poglavito su: proizvodnja bilja na postojećim i novim nasadima na otvorenom i u zaštićenim prostorima (maslinarstvo, vinogradarstvo, voćarstvo, berba i prerada samoniklog bilja, uzgoj i prerada aromatičnog i ljekovitog bilja, povrćarstvo), ekstenzivno i poluintenzivno ovčarstvo i kozarstvo te pčelarstvo, s posebnim naglaskom na proizvodnju i preradu proizvoda u sklopu sustava kvalitete i ekološkog uzgoja; proizvodnja i prerada proizvoda s oznakom »Hrvatski otočni proizvod«; školjkarstvo, ulov plave ribe, a na području vanjskog ribolovnog mora i bijele ribe, mrijest, uzgoj i prerada ribe i drugih morskih organizama; tradicijski ribolov; trgovina svježom i prerađenom ribom; ronilaštvo; uzgoj, selektivno i kontrolirano vađenje, obrada i konfekcioniranje koralja i spužvi, uvažavajući odredbe donesene posebnim propisima iz područja zaštite prirode i okoliša te mjere iz relevantnih strateških dokumenata; eksploatacija mineralnih sirovina za potrebe klesarstva i građevinarstva; klesarstvo; eksploatacija morske soli; jedrarstvo; proizvodnja ribarskih alata; lončarstvo; izrada posebnih otočnih suvenira; čuvanje i obnova materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara; turizam održivih razmjera u novim i postojećim obnovljenim i prenamijenjenim objektima; ekoturizam; kulturni turizam i ostali selektivni oblici turističke ponude, zdravstveni turizam; tradicionalna gradnja koja uključuje upotrebu kamena kao građevnog materijala; mala brodogradnja, proizvodnja brodske opreme i remont brodova; djelatnosti koje uključuju znanstveno-tehnološka istraživanja i upotrebu visokih tehnologija; informatička djelatnost; okolišu prikladna industrijska proizvodnja završnog stupnja prerade i proizvodnja gotovih industrijskih proizvoda; proizvodnja i korištenje obnovljivih izvora energije na otocima i u moru; pomorski, otočni cestovni i zračni prijevoz; tradicijski obrt; umjetničke radionice, radionice za obnovu kulturne baštine; djelatnost socijalne skrbi i zdravstva; djelatnost humanitarnih organizacija i organizacija civilnog društva te sve djelatnosti koje se provode na temelju odrednica Pametnog otoka iz članka 22. stavka 1. Zakona o otocima i druge djelatnosti definirane Nacionalnim planom.

Potpore se temeljem ovog Javnog poziva dodjeljuju za obračunsko razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine.

Rok za podnošenje Zahtjeva i propisane dokumentacije je do 19. lipnja 2023.g.

Više o visini potpora, načinu dodjele i ostalim odredbama Javnog poziva možete saznati na poveznicama u nastavku.

Javni poziv za dodjelu potpora mv otočnim poslodavcima
Program dodjele potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima